Катедра АМ

Катедра "Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт"

доц. д-р Иван Костадинов Вълков
Дата и място на раждане 10.06.1959г., гр. Пловдив


Доц. д-р Иван Костадинов Вълков, ръководител на катедра "Авиационен мениджмънт", доцент - "Военно дело"; доцент ВАК - Военно-политически проблеми на сигурността Учебни дисциплини: Основи на националната сигурност; Основи на управлението; Управление на проекти; Мениджмънт на въздушния транспорт; Авиационна инженерна инфраструктура; Организационно моделиране и проектиране, Системи за управление на качеството и др. ivalkov@af-acad.bg
Доц. д-р Галина Тодорова Тодорова Учебни дисциплини:Счетоводство - обща теория; Счетоводство на предприятието; Управленско счетоводство; Икономика на въздушния транспорт; Теоретични основи на организация и управление на ресурси; Икономика на отбраната. g.todorova@af-acad.bg
гл. ас. д-р Милен Стефчов Митков Учебни дисциплини: Икономикс; Въведение във финансите; Финансов мениджмънт; Корпоративни финанси; Застарховане във въздушния транспорт; Управление на екипи и проекти. mmitkov@af-acad.bg
гл. ас. д-р Филип Иванов Филипов - доктор по психология Учебни дисциплини: Лидерска подготовка; Авиационна психология; Човешки фактор; Военна психология и педагогика. filip.iv.filipov@abv.bg
полк. проф. д-р Николай Бонев Ничев Учебни дисциплини: Икономика на въздушния транспорт; Основи на прогнозирането и планирането; Основи на логистиката; Логистика на авиационното обслужване. nnichev@af-acad.bg
ас. д-р Нехриджан Ариф Мехмед Учебни дисциплини: nmehmed@af-acad.bg
ас. д-р Николай Трифонов Найденов Учебни дисциплини: nnaydenov@af-acad.bg
м-р ас. инж. Велислава Петрова Пенева Учебни дисциплини: Въздухоплавателни средства; Теория и методика на насочването I част; Обслужване и ситеми I част; Стаж по гражданска специалност; Учебна практика и стаж. velislava_p_peneva@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Слав Димитров Митев Учебни дисциплини: slav_mitev@abv.bg
През пролетта на 2021г. се учреди и от есента пълноценно функционира новата катедра "Авиационен мениджмънт" за обучение на курсантите от специализации "Летец-пилот" и "Логистика на ВВС" в гражданската специалност "Авиационен мениджмънт", която не само е нова, но е и уникална в системата на висшето образование в България в областта "Транспорт, корабоплаване и авиация".
С тази нова уникална специалност се запълва една област от дефицит на националното образование, както във военните компетенции и лидерство за надеждна защита на националното въздушно пространство, така и във формирането на управленски компетенции, необходими за различни нива в съответните отрасли на гражданската авиация.За изпълнението на тази национална образователна цел допринасят съществено новите способности на ВВВУ"Георги Бенковски", доразвити с условия за усвояване на нови учебни и бойни самолети чпрез създаването на нови структурни обучаващи звена,планове и програми, осигурени от съвременна учебно-материална база и нов студентски кампус в град Плевен.
В катедра "Авиационен мениджмънт" са разработени и се прилагат нови учебни планове за степените "бакалвър" и "магистър", и интересът към тях доведе до записването на над 50 студенти още за първия прием през есента на 2021 година.
Катедрата, в рамките на факултет "Авиационен", реализира споделената амбиция за разработване на нови учебни планове за 2022г. в отговор на единни съюзни и европейски изисквания, допълва и развива академичния си състав и демонстрира възможности за хабилитация на свои преподаватели, както и за привличане и подбор на асистенти - изключително млади учени с потенциал за академично усъвършенстване и израстване.За целта на обучението по новите учебни планове и дисциплини преподавателите от катедра "Авиационен мениджмънт" са проучили и заложили за внедряване значителен световен опит в обучението по авиационен мениджмънт, като е реализиран стремеж за еквивалентност и сравнимост на компетенциите при постигането на националните образователни критерии с международните стандарти и добри практики.