Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, майор инж. Велислава Петрова Пенева
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”   |   ..

Дата на публикуване - 13.06.2022 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,майор инж. Велислава Петрова Пенева

Тема

„Изследване на възможностите за използване на мултилатерални системи за наблюдение в обслужването и ръководството на въздушното движение ”.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“

Научна специалност: „Радиолокация и радионавигация”

Първично звено: Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-291 от 29.04.2022 г. и е в състав:

Председател: доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев

Членове: външни членове

 1. Проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 2. Проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
 3. Доц. д-р инж. Ясен Владимиров Горбунов

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев

Членове: вътрешни членове

 1. Доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев
 2. Подполк. доц. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев

Резервен член:

 1. Полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 13.07.2022 г. и резервна дата 20.07.2022 г.Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, инж. Радослав Красимиров Великов
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   ..

Дата на публикуване - 18.04.2022 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,инж. Радослав Красимиров Великов

Тема

„Изследване на ефективността на авиационните средства за гасене на пожари“.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация ”

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати“

Първично звено: Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” ... и е в състав:

Председател: полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов

Членове: външни членове

 1. Проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков
 2. Проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев
 3. Доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Иван Николаев Миневски

Членове: вътрешни членове

 1. Полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов
 2. Полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 17.05.2022 г. и резервна дата 19.05.2022 г.

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, майор Борис Стоянов Стойков
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника,автоматика и информационни технологии”   |   ..

Дата на публикуване - 28.10.2021 г.

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”, майор Борис Стоянов Стойков

Тема

„Синтезиране, изследване и оптимизиране на система за силова обратна връзка на органите за управление на авиационен тренажор“.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика ”

Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

Първично звено: Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-594/20.09.2021 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р Стефан Савов Билидеров

Членове:

 1. проф. д-р Красимир Великов Мартев
 2. подп. доц. д-р Мартин Миленов Камбушев
 3. доц. д-р Кирил Александров Сираков
 4. доц. д-р Константин Георгиев Коев

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 11.11.2021 г.