Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, майор Борис Стоянов Стойков
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника,автоматика и информационни технологии”   |   ..

Дата на публикуване - 28.10.2021 г.

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”, майор Борис Стоянов Стойков

Тема

„Синтезиране, изследване и оптимизиране на система за силова обратна връзка на органите за управление на авиационен тренажор“.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика ”

Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

Първично звено: Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-594/20.09.2021 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р Стефан Савов Билидеров

Членове:

  1. проф. д-р Красимир Великов Мартев
  2. подп. доц. д-р Мартин Миленов Камбушев
  3. доц. д-р Кирил Александров Сираков
  4. доц. д-р Константин Георгиев Коев

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 11.11.2021 г.