Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, майор инж. Николай Георгиев Кънчев
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии“   |   ..

Дата на публикуване - 23.05.2023 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,майор инж. Николай Георгиев Кънчев

Тема

„Изследване на възможностите за оптимално проектиране на силови елементи от конструкцията на безпилотен летателен апарат“

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“

Първично звено: Катедра „Авиационна техника и технологии“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-290 от 12.05.2023 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Членове: външни членове

 1. проф. д-р инж. Михаил Дамянов Тодоров
 2. доц. д-р инж. Цветелина Владимирова Велкова
 3. проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев

Резервен член:

 1. проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков

Членове: вътрешни членове

 1. полк. проф. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов
 2. полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Резервен член:

 1. доц. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 24.07.2023 г. и резервна дата 31.07.2023 г.Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, инж. Георги Митков Йорданов
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии“   |   ..

Дата на публикуване - 21.04.2023 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,инж. Георги Митков Йорданов

Тема

„Оптимизиране на количествената оценка на техниката на пилотиране по записи от регистратор на полетни данни“

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на полета на летателни апарати“

Първично звено: Катедра „Авиационна техника и технологии“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-266 от 05.04.2023 г. и е в състав:

Председател: полк. проф. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов

Членове: външни членове

 1. к-н I ранг проф. д-р инж. Мирослав Йорданов Цветков
 2. доц. д-р инж. Владимир Сергеев Сербезов
 3. доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Резервен член:

 1. проф. д-р инж. Михаил Дамянов Тодоров

Членове: вътрешни членове

 1. полк. проф. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов
 2. доц. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков

Резервен член:

 1. доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 22.06.2023 г. и резервна дата 29.06.2023 г.Защита към конкурс за придобиване на академична длъжност „професор“, полк. доц. д.т.н. инж. Милен Атанасов Атанасов
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”   |   ..

Дата на публикуване - 28.10.2022 г.

Конкурс за придобиване на академична длъжност „професор”,полк. доц. д.т.н. инж. Милен Атансов Атанасов

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

Първично звено: Катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-609 от 09.09.2022 г. и е в състав:

Председател на научното жури: Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

Членове: външни членове

 1. Чл. кор. проф. д.т.н. инж. Петър Стефанов Гецов
 2. Проф. д.т.н. инж. Христо Иванов Христов
 3. Проф. д.т.н. инж. Георги Ставрев Сотиров
 4. Проф. д-р инж. Михаил Дамянов Тодоров
 5. Проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Членове: вътрешни членове

 1. Доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев
 2. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

Резервен член:

 1. Полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Научното жури да проведе първото заседание на 23.09.2022 г. и резервна дата 26.09.2022 г., като от него да бъде предоставен протокол на началника на ВВВУ "Георги Бенковски".Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, майор инж. Велислава Петрова Пенева
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”   |   ..

Дата на публикуване - 13.06.2022 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,майор инж. Велислава Петрова Пенева

Тема

„Изследване на възможностите за използване на мултилатерални системи за наблюдение в обслужването и ръководството на въздушното движение ”.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“

Научна специалност: „Радиолокация и радионавигация”

Първично звено: Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-291 от 29.04.2022 г. и е в състав:

Председател: доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев

Членове: външни членове

 1. Проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
 2. Проф. д-р инж. Никола Петров Михайлов
 3. Доц. д-р инж. Ясен Владимиров Горбунов

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев

Членове: вътрешни членове

 1. Доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев
 2. Подполк. доц. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев

Резервен член:

 1. Полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 13.07.2022 г. и резервна дата 20.07.2022 г.Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, инж. Радослав Красимиров Великов
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   ..

Дата на публикуване - 18.04.2022 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,инж. Радослав Красимиров Великов

Тема

„Изследване на ефективността на авиационните средства за гасене на пожари“.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация ”

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати“

Първично звено: Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” ... и е в състав:

Председател: полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов

Членове: външни членове

 1. Проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков
 2. Проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев
 3. Доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Иван Николаев Миневски

Членове: вътрешни членове

 1. Полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов
 2. Полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 17.05.2022 г. и резервна дата 19.05.2022 г.

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, инж. Радослав Красимиров Великов Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   ..

Дата на публикуване - 18.04.2022 г.

Дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”,инж. Радослав Красимиров Великов

Тема

„Изследване на ефективността на авиационните средства за гасене на пожари“.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация ”

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати“

Първично звено: Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” ... и е в състав:

Председател: полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов

Членове: външни членове

 1. Проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков
 2. Проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев
 3. Доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Иван Николаев Миневски

Членове: вътрешни членове

 1. Полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов
 2. Полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

За дата на откритото заседание, защита на дисертационния труд, определям 17.05.2022 г. и резервна дата 19.05.2022 г.Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“, майор Борис Стоянов Стойков
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника,автоматика и информационни технологии”   |   ..

Дата на публикуване - 28.10.2021 г.

Защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”, майор Борис Стоянов Стойков

Тема

„Синтезиране, изследване и оптимизиране на система за силова обратна връзка на органите за управление на авиационен тренажор“.

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика ”

Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

Първично звено: Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-594/20.09.2021 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р Стефан Савов Билидеров

Членове:

 1. проф. д-р Красимир Великов Мартев
 2. подп. доц. д-р Мартин Миленов Камбушев
 3. доц. д-р Кирил Александров Сираков
 4. доц. д-р Константин Георгиев Коев

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 11.11.2021 г.