ПРИЕМ 2023


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КУРСАНТ

     За учебната 2023/2024 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява ранен прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

РАНЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ 2023/2024


ДАТА МЯСТО
1
до 07.04.2023г. 08:30- 16:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти
Военни окръжия, ВВВУ „Г. Бенковски“
2
13.04.2023г. 09:00- 11:30 ч. Конкурсен изпит-Математика
ИКАО
3
13.04.2023г. 12:30- 14:00 ч. Конкурсен изпит-Есе
ИКАО
4
13.04.2023г. 15:00- 16:00 ч. Конкурсен изпит-Английски език(тест)
ИКАО


ДАТА МЯСТО
1
до 01.02.2023г. 08:30- 16:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти
Военни окръжия, ВВВУ „Г. Бенковски“
2
03.02.2023г. 09:00- 11:30 ч. Конкурсен изпит-Математика
ИКАО
3
03.02.2023г. 12:30- 14:00 ч. Конкурсен изпит-Есе
ИКАО
4
03.02.2023г. 15:00- 16:00 ч. Конкурсен изпит-Английски език(тест)
ИКАО
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

Да имат средно образование

Да са годни за военна служба

Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“

Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред

Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години

Да са с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а тези за специализация "Летец-пилот" да бъдат с височина от 157 см. до 185 см, и тегло не повече от 80 кг.

Опис документи за кандидатстване (Образец) ;

1. Заявление за кандидатстване (Образец) ;

2. Състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ - по образец; (Образец)

3. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) –
2 броя ;

4. Копие от удостоверението за раждане;

5. Автобиография по образец -
2 броя (Образец);

6. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания -
2 броя оригинали и 1 копие ;

7. Декларация, за липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (Образец);

8. Декларация, за липса на освобождаване от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ (Образец);

9. Декларация, за липса на друго гражданство освен българско (Образец);

10.Декларация, за липса на обучение по държавна поръчка в друго държавно висше училище – по образец (Образец);

11. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по образец –
2 броя (Образец);

12. Декларация защита на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-курсантската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /
1. Ред за формиране на състезателният бал.

1.1. Състезателният бал на кандидат-курсантите за всички специализации да се образува като сума от:
 • удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест или от заявения ДЗИ или от конкурсния изпит (тест), положен в други акредитирани висши училища през 2022 г.;
 • оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценката от ДЗИ по математика, или при липса на такава от дипломата за средно образование по математика;
 • оценката от ДЗИ по физика или при липса на такава от дипломата за средно образование по физика;
 • добавят се единици от изпита за физическа годност в съответствие с постигнатите резултати от дисциплините от Единния армейски тест;
 • добавя една единица към общия състезателен бал на кандидаткурсантите граждански лица, преминали начална военна подготовка
За кандидат-курсантите (граждански лица) участващи в кампанията за прием оценките, участващи в балообразуването да се вземат от издаденото удостоверение или служебна бележка от съответното средно училище.

1.2. На кандидат-курсантите, получили на теста по чужд език оценка „не издържал“, се отнемат 0,5 единици от състезателния бал.

1.3. На кандидат-курсантите, получили на изпита за физическа годност по дисциплините от Единния армейски тест от 120 до 400 точки, се прибавят до 6 единици към състезателния бал по чл. 31, ал. 3 Наредба № Н-17/15.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища, обн., ДВ, бр. 93 от 09 Ноември 2021 г.

НОРМАТИВИ за физическа годност - Единен армейски тест

1.4. Оценката на психологичната пригодност на кандидат-курсанта да се формира, както следва: Според получените резултати кандидатите за всички специализации във ВВВУ „Георги Бенковски“ се разпределят в две групи като:

- I-ва група се сформира от получилите високи резултати от когнитивните тестове и показали благоприятни личностни качества. Те получават психологична пригодност за военна служба и за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия;
- II-ра група се сформира от получени ниски резултати от когнитивните тестове или неблагоприятни личностни качества. Те не получават психологична пригодност за военна служба и за обучение във ВВВУ „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия.

1.5. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по учебен предмет, участващи при образуването на състезателния бал, като едната от тях е от ДЗИ, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка да се счита оценката от държавен зрелостен изпит.

1.6. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценка, която следва да участва в образуването на състезателния бал, кандидатът представя удостоверение за положен изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответното управление на образованието на Министерството на образованието и науката.

2. Класирането на кандидатите да се извършва в низходящ ред на състезателния бал.

3. При еднакъв състезателен бал подреждането на кандидатите да се извършва според общия успех от дипломите им за средно образование или средния успех от 11 клас за кандидат-курсантите участващи в кампаниите за прием които нямат завършено средно образование.

4. Минималният бал за участие в класирането за кандидатите за обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“ е 21,00, съгласно чл. 33, ал. 5 от Наредба № Н-17/15.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на приемни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК през 2021 г.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за курсант / студент

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант / студент

ОСНОВАНИЕ *:   ДК; ООТ-дата и място; ТАЕ-дата и място; ИФГ-дата и място.

СУМА:
 • документи за кандидатстване – 10,00 лв.
 • един изпит - 30,00 лв.; два изпита – 50,00 лв; три изпита - 70,00 лв.; четири изпита – 90,00 лв. и т.н. (за първи изпит - 30,00 лв., за всеки следващ изпит - по 20,00 лв.)
*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
 • ДК – документи за кандидатстване;
 • ООТ – Общообразователен тест;
 • ТАЕ – Тест по английски език;
 • ИФГ – Изпит за физическа годност;
 • МЯСТО – Плевен (ПН), София (СФ), Шумен (ШН), Благоевград (БВ), Пловдив (ПД), В.Търново (ВТ), Враца (ВЦ)

Български език: Примерен изпит Отговори
Математика: Примерен изпит Отговори
Физика: Примерен изпит Отговори
Математика - план-конспект за подготовка по Математика: План-конспект
Физика - план конспект за подготовка по Физика: План-конспект