Обяви за академични длъжности11
ЮНИ
2024
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“    |   „Стопански и правни науки“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в Департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“ за нуждите на департамент „Природни и хуманитарни науки“.Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 520 приведени към упражнения часа по дисциплините „Бизнес протокол и комуникация в авиацията - I част“, „Бизнес протокол и комуникация в авиацията - II част“, „Бизнес администрация“, „Въведение в комуникацията и медиите“, Въведение във финансите“, „Бюджетиране и управление на разходите“ и „Лидерска подготовка“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на заповедта .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски" ЗРД-345/11.06.2024 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.06.2024 г.
Документи

11
ЮНИ
2024
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“    |   Стопански и правни науки   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в Департамент „Природни и хуманитарни науки“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител в Департамент „Природни и хуманитарни науки“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 2310 7002, в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“за нуждите на департамент „Природни и хуманитарни науки“.Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 533 приведени към упражнения часа по дисциплините „Въздушно право“, „Въведение в правото при въоръжени конфликти и военнограждански отношения“, „Основи на правото“, „Контрол и анализ на дейността на авиационното предприятие“, „Основи на управлението“ и „Управленско счетоводство“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на заповедта .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски" ЗРД-345/11.06.2024 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.06.2024 г.
Документи

10
МАЙ
2024
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Kатедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител в катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 2310 7002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 545.5 приведени към упражнения часа по дисциплините „Диагностика на мехатронни системи, роботи и безпилотни апарати“; „Интелигентни, смарт системи и системи с изкуствен интелект“; „Електрически измервания“; „Електро и приборно оборудване на летателните апарати“; „Мехатронни и интелигентни системи, роботи и безпилотни апарати“; „Електротехника“; „Програмиране и използване на компютри“ и „Системи с изкуствен интелект“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на заповедта .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски" ЗРД-272/10.05.2024 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 10.05.2024 г.
Документи

23
ФЕВРУАРИ
2024
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Kатедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител в катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 2310 7002, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2 „Военно дело“, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за нуждите на катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 580 приведени към упражнения часа по дисциплините „Самолетообслужваща техника“, „Базови машини за самолетообслужваща техника“, „Експлоатация и ремонт на самолетообслужващата техника“, „Експлоатация и поддържане на летищата“ и „Транспортиране на опасни товари по въздуха“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на заповедта .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски" ЗРД-122/23.02.2024 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 23.02.2024 г.
Документи

07
ФЕВРУАРИ
2024
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за военнослужещ служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Авиационна техника и технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ служител в катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” за военнослужещ в катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код на длъжността 1321 9001 кп5, 1321 6001 кп5, 1221 9001 ко5, 1221 6001 ко5, 1121 9001 ко5, 1121 6001 ко5, 1021 9001 ко5 или 1021 6001 ко5, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 520 приведени към упражнения часа, по дисциплините „Теоретични основи на летателната дейност“, „Безопасност на полетите“, „Теория на бутални и реактивни авиационни двигатели“, „Конструкция на бутални и реактивни авиационни двигатели“, „Конструкция на безпилотни и пилотируеми летателни апарати“, „Конструкция и експлоатация на конкретен самолет“, и „Конструкция и експлоатация на конкретен вертолет“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността със заповед на Министъра на отбраната. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 121/05.02.2024 г., , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 07.02.2024 г.
Документи

08
ДЕКЕМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”за „асистент” за цивилен служител в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 552 приведени към упражнения часа, по дисциплините „Електрически измервания“, „Авиационни прибори и навигационни системи - II част“, „Измерване на неелектрични величини“, „Електропрактика и ремонт на АТ - II част“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ"Георги Бенковски" РД-03-835-06.12.2022, , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 08.12.2022 г.
Документи

07
НОЕМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки”   |   Социални науки    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в Департамент „Природни и хуманитарни науки”
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-832 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ за нуждите на Департамент „Природни и хуманитарни науки” Длъжността е осигурена с натоварване от 585 приведени към упражнения часа по дисциплините по дисциплините „Основи на правото“, „Въздушно право“, „Въведение в правото при въоръжени конфликти и военно-граждански отношения“, „Бизнес администрация“, „Мениджмънт на информацията в сложни организации“, „Маркетингово обслужване в авиацията“ и „Планиране и прогнозиране във въздушния транспорт“, включени в учебни планове 1-ХХ-22 и 8-ХХ-22, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на Началнка на Военно въздушно училище "Георги Бенковски" - заповед РД-03-741-07.11.2022 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 07.11.2022 г.
Документи

07
ОКТОМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за военнослужещ служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ служител в катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”за „асистент” за военнослужещ служител в катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код на длъжността 1321 9001, 1321 6001, 1221 9001, 1221 6001, 1121 9001, 1121 6001, 1021 9001 или 1021 6001, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Радиолокация и радионавигация“за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 545 приведени към упражнения часа, по дисциплините „Електроника“, „Разпространение на електромагнитните вълни“, „Автоматизирано проектиране в електрониката“, „Комуникационни мрежи“, „Електронно разузнаване и борба“, „Антеннофидерни системи“, „Конструиране и технология на електронна апаратура“ и „Практикум по схемотехника“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 937/30.09.2022 г., , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Министъра на отбраната. В едномесечен срок от издаването на заповедта, кандидатите да подадат рапорт до началника на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Дата на публикуване 07.10.2022 г.
Документи

07
ОКТОМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”за „асистент” за цивилен служител в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, в длъжностно разписание № БМ-832 на ВВВУ „Георги Бенковски", с код по длъжностно ниво Е4А-11 А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 532 приведени към упражнения часа, по дисциплините „Наземни средства за контрол и диагностика на АТ”, „Управление на авиационните електромеханични системи”, „Системи за електроснабдяване на ЛА- П част", „Технически средства за автоматизация“ „Електромеханични устройства“ и „Методи за обработка на експериментални данни”, включени в учебни планове 2-4-16, 1-4-21, 1-3421, 1-44-21, 1-5-21, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ"Георги Бенковски" РД-03-663-03.10.2022, , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 07.10.2022 г.
Документи

30
АВГУСТ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”за „асистент” за цивилен служител в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт” във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, в длъжностно разписание № БМ-832 на ВВВУ „Георги Бенковски", с код по длъжностно ниво Е4А-11 А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Радиолокация и радионавигация”за нуждите на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт” към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 540 приведени към упражнения часа по дисциплините „Въздушна навигация - I част", „Въздушна навигация П част", „Учебна практика и стаж”, „Технология на работа на РП „Кула” и „Навигация П част", включени в учебни планове 2-X-16, 1-Х-21 и l-X-22, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ"Георги Бенковски" РД-03-571-29.08.2022, , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 30.08.2022 г.
Документи

30
АВГУСТ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Авиационна техника и технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-8З2 на ВВВУ „Георги Бенковски”, с код по длъжностно ниво E4A-11 А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация", научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати”за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 527 приведени към упражнения часа по дисциплините „Системи за управление на летателните апарати”, „Машинни елементи”, „Конструкция на безпилотни и пилотируеми летателни апарати”, „Инженерна графика”, „Конструкция на самолета”, „Конструкция на вертолета”, „Теоретични основи на летателната дейност Технически измервания”, ,Термодинамика и топлопренасяне”, включени в учебни планове 1-1-22, 13-22, 1-33-22 и 1-43-22, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжностга със заповед на началника на ВВВУ "Георги Бенковски" .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ"Георги Бенковски" РД-03-572-29.08.2022, , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 30.08.2022 г.
Документи

10
МАЙ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ научна специалност „Електронизация“.за нуждите на катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 575 приведени към упражнения часа по дисциплините „Техническа експлоатация на РЕО-I“, „Техническа експлоатация на РЕО-II“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ и „Учебна практика и стаж“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ"Георги Бенковски" РД-03-142-18.02.2022, , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 10.05.2022 г.
Документи

21
ФЕВРУАРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра “Авиационен мениджмънт”    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в катедра “Авиационен мениджмънт” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“за нуждите на катедра “Авиационен мениджмънт” към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 520 приведени към упражнения часа по дисциплините „Основи на маркетинга“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Мениджмънт на въздушния транспорт“, „Мениджмънт на летище“, „Планиране и прогнозиране във въздушния транспорт“, „Основи на статистиката“, Основи на управлението“, „Основи на логистиката“, „Управление на екипи и проекти“, „Икономика на въздушния транспорт“, „Икономика на отбраната“ и „Основи на планирането и прогнозирането“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски" РД-03-142-18.02.2022, , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на Началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 21.02.2022 г.
Документи

18
ФЕВРУАРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията”    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ служител в катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“,с военно „майор“, „капитан“, „старши лейтенант“ и „лейтенант“ с код за длъжността 1321 6001 кп5, 1321 9001 кп5, 1221 6001 ко5, 1221 9001 ко5, 1121 6001 ко5, 1121 9001 ко5, 1021 6001 ко5, 1021 9001 ко5, с ВОС 2061, 2071, 2121, 2401, 2411, 2421, 2431, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“, от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Радиолокация и радионавигация“за нуждите на катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията”. Длъжността е осигурена с натоварване от 536 приведени към упражнения часа по дисциплините: „Основи на радиолокацията и наземни РТС“, „Наземни системи за кацане“, „Средства и системи за радиокомуникации“, „Техническа експлоатация I“, „Радиосистеми за близка навигация“, „Наземни радиоелектронни комплекси“, „Организация на документите в НКИС“, „Техническа експлоатация II“ и „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и № ОХ – 139/15.02.2022 г., , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 18.02.2022 г.
Документи

08
ФЕВРУАРИ
2022
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки”   |   Социални науки    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител в Департамент „Природни и хуманитарни науки”
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление професионално направление 3.2. Психологияза нуждите на Департамент „Природни и хуманитарни науки” Длъжността е осигурена с натоварване от 532 приведени към упражнения часа по дисциплините „Военна етика и психология“, „Военна психология и педагогика“, „Лидерска подготовка“ 1, 2 и 4 модул, „Риторика“ (факултативна) и „Етика“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на Началнка на Военно въздушно училище "Георги Бенковски" - заповед РД-03-116-07.02.2022 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 08.02.2022 г.
Документи

01
ДЕКЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”от длъжностно разписание БМ-758, на ВВВУ „Георги Бенковски“, майор с код за длъжността 1321 6001 кп5, с военно звание майор с код за длъжността 1321 9001 кп5, капитан с код за длъжността 1221 6001 ко5, капитан с код за длъжността 1221 9001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 6001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 9001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 6001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 9001 ко5, с ВОС 2071, 2011, 2111, 2061, 2011 и 2121, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“ Ниво на владеене на английски език STANAG 6001 2 2 2, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматиказа нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”. Длъжността е осигурена с натоварване от 550 приведени към упражнения часа по дисциплините: „Техническо документиране“, „Електрически измервания“, Теоретични основи на електротехниката - II част“, „Географски информационни системи“, „Теория на управлението - II част“, „Вградени компютърни системи“, „Мехатронни системи“, „Теория на управлението - I част“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта на Министъра на отбраната. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на Министъра на отбраната № OX-1083-26.11.21г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 01.12.2021 г.
Документи

01
ДЕКЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”за военнослужещ от длъжностно разписание БМ-758, на ВВВУ „Георги Бенковски“ с военно звание майор с код за длъжността 1321 6001 кп5, майор с код за длъжността 1321 9001 кп5, капитан с код за длъжността 1221 6001 ко5, капитан с код за длъжността 1221 9001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 6001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 9001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 6001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 9001 ко5, с ВОС 2071, 2081 и 2151, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Радиолокация и радионавигация“ за нуждите на катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”. Длъжността е осигурена с натоварване от 530 приведени към упражнения часа по дисциплините: Техническа експлоатация на РЕО – I, Техническа експлоатация на РЕО - II, Техническа експлоатация на РЕО, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ от длъжностно разписание БМ-758, на ВВВУ „Георги Бенковски“ с военно звание майор с код за длъжността 1321 6001 кп5, майор с код за длъжността 1321 9001 кп5, капитан с код за длъжността 1221 6001 ко5, капитан с код за длъжността 1221 9001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 6001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 9001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 6001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 9001 ко5, с ВОС 2071, 2081 и 2151, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“ със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта на Министъра на отбраната. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на Министъра на отбраната № OX-1083-26.11.21г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 01.12.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационен мениджмънт“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“за нуждите на катедра „Авиационен мениджмънт“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”. Длъжността е осигурена с натоварване от 520 приведени към упражнения часа по дисциплините „Икономикс“, „Икономика на въздушния транспорт“, „Финансов анализ във въздушния транспорт“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Мениджмънт на летище“, „Митнически контрол“, „Корпоративни финанси“, „Управленско счетоводство“, „Основи на статистиката“, Основи на управлението“, „Стратегически мениджмънт“, „Финансов анализ на въздушния транспорт“, „Основи на маркетинга“ и „Стратегически мениджмънт“ от учебни планове 1-х-21, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“,научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”. Длъжността е осигурена с натоварване от 545 приведени към упражнения часа по дисциплините „Автопилоти и навигационни системи“, „Системи за автоматично управление на ЛА - I част“, Електрооборудване на ЛА“, „Техническа експлоатация на АТ - II част“, „Системи за автоматично управление на ЛА - II част“, „Системи за електроснабдяване на ЛА - I част“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”, в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“,научна специалност „Технологии за производство на летателни апарати“ за нуждите на катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”. Длъжността е осигурена с натоварване от 570 приведени към упражнения часа по дисциплините „Техническа експлоатация - I“, „Техническа експлоатация - II“, „Ремонт на АТ“, „Авиационни технологии“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”“, в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“,научна специалност „Електронизация“ за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”.Длъжността е осигурена с натоварване от 545 приведени към упражнения часа по дисциплините „Аналогова схемотехника“, „Радиоприемни устройства“, „Теория на електронните схеми“, „Видео, аудио и телевизионна техника“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“,научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”.Длъжността е осигурена с натоварване от 555 приведени към упражнения часа по дисциплините "Системи за автоматично управление на безпилотни летателни апарати - I част“, „Теория на специализираните авиационни системи II част“, „Електромеханични установки - II част“, „Теория на механизмите на авиационните роботехнически системи“, „Системи за автоматично управление на безпилотни летателни апарати - II част“, „Бордни експертни системи“, „Бордни информационни системи“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”“, в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело“, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”.Длъжността е осигурена с натоварване от 553 приведени към упражнения часа по дисциплините Въздушна навигация - част I, ЯХБЗ, Противопожарна и военно-медицинска подготовка, Обслужване на въздушното движение, Военна топография, Организация и използване на военни формирования. Бойни технически средства и системи, Управление на въздушното движение, Построяване на схеми за отлитане и заходи за кацане, Летища, Лидерска подготовка - ІІІ част (Тактическо лидерство – компетентности и дейности), Тактика на родовете войски от ВВС, Методика на тактическата подготовка на ав. подразделения, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”.Длъжността е осигурена с натоварване от 572 приведени към упражнения часа по дисциплините „Системи за управление на летателните апарати“, „Машинни елементи“, „Конструкция на ЛА“, „Хидравлика и пневматика“, „Конструкция на самолета“, „Конструкция на вертолета“, „Теоретични основи на летателната дейност - 4“, „Технически измервания“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

15
НОЕМВРИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент”в длъжностно разписание № БМ-758 на ВВВУ „Георги Бенковски“, с код по длъжностно ниво Е4А-11А и код по НКПД 23107002, в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”. Длъжността е осигурена с натоварване от 529 приведени към упражнения часа по дисциплините „Инженерна графика“, „Термодинамика и топлопренасяне“, „Конструкция на ЛА и авиационни двигатели“, „Конструкция на авиационните двигатели“, „Характеристики на авиационните двигатели“, „Конструкция на двигателя на самолета/вертолета“, „Теоретични основи на летателната дейност - 4“ и „Авиационни технологии“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и Заповед на началника на висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" № РД-03-713 гр. Долна Митрополия от 15.11.2021 , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 16.11.2021 г.
Документи

13
АВГУСТ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, с учебна натовареност 536 приведени към упражнения часа по дисциплините: „Основи на радиолокацията и наземни РТС“, „Наземни системи за кацане“, „Средства и системи за радиокомуникации“, „Техническа експлоатация I“, „Радиосистеми за близка навигация“, „Наземни радиоелектронни комплекси“, „Организация на документите в НКИС“, „Техническа експлоатация – II“ и „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ - майор с код за длъжността 1321 6001/1321 9001 кп5, капитан с код за длъжността 1221 6001/1221 9001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 6001/1121 9001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 6001/1021 9001 ко5, с ВОС 2121 и 2411, владеене на английски език на ниво STANAG 2-2-2-2, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта на Министъра на отбраната. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 642/27.08.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 13.08.2021 г.
Документи

11
авг
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 540 приведени към упражнения часа по дисциплините „Наземна експлоатация на авиационните средства за поразяване“, „Системи за управление на авиационното въоръжение I част“, „Системи за управление на авиационното въоръжение II част“, „Технология на взривните вещества“, „Ремонт на авиационното въоръжение“, „Основи на научните изследвания“ и „Електромеханични установки I част“ за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ със звание - майор с код за длъжността 1321 6001/9001 кп5, 1321 9001, кп5, капитан, с код на длъжността 1221 6001/9001, ко5, 1221 9001, ко5, старши лейтенант с код на длъжността 1121 6001/9001, ко5, 1121 9001, ко5, лейтенант с код на длъжността 1021 6001/9001, ко5, 1021 9001, ко5, ВОС: 2021, 2061, 2071, 2101, 2131, 2201, 2211, владеене на английски език на ниво STANAG 2-2-2-2, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта на Министъра на отбраната...

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и ОХ-642/28.07.2021 г. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2021 г.
Документи

22
ЮНИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Департамент „Природни и хуманитарни науки”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки” за воденето на занятия по дисциплините - „Счетоводство – обща теория”, „Икономикс”, . „Корпоративни финанси”, „Застраховане върху въздушния транспорт”, „Митнически контрол”, „Икономика на въздушния транспорт”, „Финансов анализ”, „Управление на екипи” от учебни планове 1-х-21, в обем от 520 часа, приведени към упражнения, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта за длъжността.
Дата на публикуване 22.06.2021 г.
Документи

22
ЮНИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Департамент „Природни и хуманитарни науки”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки” за воденето на занятия по дисциплините - „Ресурсен мениджмънт”, „Бизнес администрация”, „Управленско счетоводство”, „Основи на маркетинга”, „Основи на управлението” от учебни планове 1-х-21, в обем от 520 часа, приведени към упражнения, приведени към упражнения, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта за длъжността.
Дата на публикуване 22.06.2021 г.
Документи

17
МАЙ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Електронизация” за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” във факултет „Авиационен”, с учебна натовареност от 575 приведени към упражнения часа по дисциплините „Авиационни радиосвързочни устройства“, „Техническа експлоатация на РЕО I част“, „Техническа експлоатация на РЕО II част“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ и „Учебна практика и стаж“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.
Дата на публикуване 17.05.2021 г.
Документи

7
АПР
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 540 приведени към упражнения часа по дисциплините „Наземна експлоатация на авиационните средства за поразяване“, „Системи за управление на авиационното въоръжение I част“, „Системи за управление на авиационното въоръжение II част“, „Технология на взривните вещества“, „Ремонт на авиационното въоръжение“, „Основи на научните изследвания“ и „Електромеханични установки I част“ за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”..

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и ОХ - 271/31.03.2021 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 07.04.2021 г.
Документи

10
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 158/26.02.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 10.03.2021 г.
Документи

10
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Катедра „Авиационна техника и технологии“   |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 158/26.02.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 10.03.2021 г.
Документи

27
ФЕВ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“, за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 575 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Авиационни радиосвързочни устройства“, „Техническа експлоатация на РЕО I част“, „Техническа експлоатация на РЕО II част“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ и „Учебна практика и стаж“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ РД-03-122/25.02.2021 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 27.02.2021 г.
Документи

19
ЯНУ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място   |   2.3 „Философия”

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки”, професионално направление 2.3 „Философия”, за нуждите на департамент „Природни и хуманитарни науки” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-55/19.01.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на началника на ВВВУ. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 19.01.2021 г.
Документи

12
НОЕ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място   |   2.3 „Философия”

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки”, професионално направление 2.3 „Философия”, за нуждите на департамент „Природни и хуманитарни науки” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-762/06.11.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на началника на ВВВУ. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.11.2020 г.
Документи

07
НОЕ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 894/27.10.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 07.11.2020 г.
Документи

13
СЕПТ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Електронизация” за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” във факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски”, с учебна натовареност от 554 приведени към упражнения часа по дисциплините „Материалознание в електрониката”, „Комуникационни вериги”, „Измервания в електрониката”, „Конструиране и технология на електронна апаратура” и „Автоматика на радиоелектронните устройства”, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-611/09.09.2020 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.

Дата на публикуване 13.09.2020 г.
Документи

27
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент” за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ по учебните дисциплини: „Средства и системи за обслужване на въздушното движение“, „Въздушна навигация – част I“, „Професионална среда“, „Управление на въздушното движение“, „Летища“, „Построяване на схеми за отлитане и заходи за кацане“, „Обслужване на въздушното движение“, „Извънредни и аварийни ситуации“ и „Щурманска подготовка“ за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ – 675 / 20.08.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 20.08.2020 г.

Дата на публикуване 27.08.2020 г.
Документи

11
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент” за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за провеждане на часове по дисциплините „Устави и строева подготовка“, „ЯХБЗ, противопожарна и военно-медицинска подготовка“, „Огнева подготовка“, „Военна топография“, „Организация и използване на военни формирования“, „Бойни технически средства и системи“, „Обща тактика“, „Основи на националната сигурност“, „Курс оцеляване“, „Лидерска подготовка - ІІІ част (Тактическо лидерство – компетентности и дейности)“, „Операции в отговор на кризи“, „Тактика на родовете войски от ВВС“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, с учебна натовареност от 527 приведени към упражнения часа, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ – 926 / 19.11.2018 г. и № ОХ-595 / 29.07.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 29.07.2020 г.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2020 г.
Документи

11
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент“ за нуждите на катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Радиолокация и радионавигация”, за провеждане на часове по дисциплините „Авиационни радиолокационни устройства”, „Авиационни радионавигационни устройства”, „Авиационни радиосвързочни устройства”, „Техническа експлоатация на РЕО – II” и „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати”, с учебна натовареност от 515 приведени към упражнения часа, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ – 926 / 19.11.2018 г. и № ОХ-595 / 29.07.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 29.07.2020 г.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2020 г.
Документи

11
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент“ за нуждите на катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Радиолокация и радионавигация”, за провеждане на часове по дисциплините „Основи на радиолокацията и наземни РТС”, „Наземни системи за кацане”, „Средства и системи за радиокомуникации”, „Техническа експлоатация I”, „Радиосистеми за близка навигация”, „Наземни радиоелектронни комплекси”, „Организация на документите в НКИС”, „Техническа експлоатация –II” и „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника”, с учебна натовареност от 520 приведени към упражнения часа за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ – 926 / 19.11.2018 г. и № ОХ-595 / 29.07.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 29.07.2020 г.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2020 г.
Документи

29
ЮЛИ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място   |   4.1. „Физика“

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.1. „Физика“, за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 510 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Физика”, „Механика 1 част”, „Висша математика”, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-508/29.07.2020 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната..
Дата на публикуване 29.07.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” , научна специалност „Електронизация” , за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” , научна специалност „Електронизация” , за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” , научна специалност „Технологии за производство на летателни апарати” , за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” , научна специалност „Технологии за производство на летателни апарати” , за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ , професионално направление 4.5 „Математика“ , за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ , професионално направление 4.2. „Химически науки“ , за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „преподавател“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   2 места

Наименование Вакантна академична длъжност „преподавател“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „преподавател“ в област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки“ професионално направление 2.1. „Филологии /Английски език/“, за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за две щатно осигурени длъжности за цивилни служители, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи