Обяви за академични длъжности13
АВГУСТ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, с учебна натовареност 536 приведени към упражнения часа по дисциплините: „Основи на радиолокацията и наземни РТС“, „Наземни системи за кацане“, „Средства и системи за радиокомуникации“, „Техническа експлоатация I“, „Радиосистеми за близка навигация“, „Наземни радиоелектронни комплекси“, „Организация на документите в НКИС“, „Техническа експлоатация – II“ и „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ - майор с код за длъжността 1321 6001/1321 9001 кп5, капитан с код за длъжността 1221 6001/1221 9001 ко5, старши лейтенант с код за длъжността 1121 6001/1121 9001 ко5, лейтенант с код за длъжността 1021 6001/1021 9001 ко5, с ВОС 2121 и 2411, владеене на английски език на ниво STANAG 2-2-2-2, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта на Министъра на отбраната. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 642/27.08.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 13.08.2021 г.
Документи

11
авг
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 540 приведени към упражнения часа по дисциплините „Наземна експлоатация на авиационните средства за поразяване“, „Системи за управление на авиационното въоръжение I част“, „Системи за управление на авиационното въоръжение II част“, „Технология на взривните вещества“, „Ремонт на авиационното въоръжение“, „Основи на научните изследвания“ и „Електромеханични установки I част“ за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ със звание - майор с код за длъжността 1321 6001/9001 кп5, 1321 9001, кп5, капитан, с код на длъжността 1221 6001/9001, ко5, 1221 9001, ко5, старши лейтенант с код на длъжността 1121 6001/9001, ко5, 1121 9001, ко5, лейтенант с код на длъжността 1021 6001/9001, ко5, 1021 9001, ко5, ВОС: 2021, 2061, 2071, 2101, 2131, 2201, 2211, владеене на английски език на ниво STANAG 2-2-2-2, с ниво на достъп до класифицирана информация „Поверително“, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта на Министъра на отбраната...

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и ОХ-642/28.07.2021 г. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2021 г.
Документи

22
ЮНИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Департамент „Природни и хуманитарни науки”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки” за воденето на занятия по дисциплините - „Счетоводство – обща теория”, „Икономикс”, . „Корпоративни финанси”, „Застраховане върху въздушния транспорт”, „Митнически контрол”, „Икономика на въздушния транспорт”, „Финансов анализ”, „Управление на екипи” от учебни планове 1-х-21, в обем от 520 часа, приведени към упражнения, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта за длъжността.
Дата на публикуване 22.06.2021 г.
Документи

22
ЮНИ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Департамент „Природни и хуманитарни науки”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки” за воденето на занятия по дисциплините - „Ресурсен мениджмънт”, „Бизнес администрация”, „Управленско счетоводство”, „Основи на маркетинга”, „Основи на управлението” от учебни планове 1-х-21, в обем от 520 часа, приведени към упражнения, приведени към упражнения, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на обявяване на заповедта за длъжността.
Дата на публикуване 22.06.2021 г.
Документи

17
МАЙ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Електронизация” за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” във факултет „Авиационен”, с учебна натовареност от 575 приведени към упражнения часа по дисциплините „Авиационни радиосвързочни устройства“, „Техническа експлоатация на РЕО I част“, „Техническа експлоатация на РЕО II част“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ и „Учебна практика и стаж“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.
Дата на публикуване 17.05.2021 г.
Документи

7
АПР
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 540 приведени към упражнения часа по дисциплините „Наземна експлоатация на авиационните средства за поразяване“, „Системи за управление на авиационното въоръжение I част“, „Системи за управление на авиационното въоръжение II част“, „Технология на взривните вещества“, „Ремонт на авиационното въоръжение“, „Основи на научните изследвания“ и „Електромеханични установки I част“ за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”..

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и ОХ - 271/31.03.2021 г. , със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 07.04.2021 г.
Документи

10
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 158/26.02.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 10.03.2021 г.
Документи

10
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Катедра „Авиационна техника и технологии“   |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 158/26.02.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 10.03.2021 г.
Документи

27
ФЕВ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“, за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 575 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Авиационни радиосвързочни устройства“, „Техническа експлоатация на РЕО I част“, „Техническа експлоатация на РЕО II част“, „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати“ и „Учебна практика и стаж“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ РД-03-122/25.02.2021 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 27.02.2021 г.
Документи

19
ЯНУ
2021
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място   |   2.3 „Философия”

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки”, професионално направление 2.3 „Философия”, за нуждите на департамент „Природни и хуманитарни науки” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-55/19.01.2021 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на началника на ВВВУ. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 19.01.2021 г.
Документи

12
НОЕ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място   |   2.3 „Философия”

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки”, професионално направление 2.3 „Философия”, за нуждите на департамент „Природни и хуманитарни науки” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-762/06.11.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на началника на ВВВУ. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.11.2020 г.
Документи

07
НОЕ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен” на ВВВУ “Георги Бенковски”, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и ОХ - 894/27.10.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец от датата на заповедта на министъра на отбраната. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 07.11.2020 г.
Документи

13
СЕПТ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Електронизация” за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” във факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски”, с учебна натовареност от 554 приведени към упражнения часа по дисциплините „Материалознание в електрониката”, „Комуникационни вериги”, „Измервания в електрониката”, „Конструиране и технология на електронна апаратура” и „Автоматика на радиоелектронните устройства”, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код по НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-611/09.09.2020 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.

Дата на публикуване 13.09.2020 г.
Документи

27
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент” за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ по учебните дисциплини: „Средства и системи за обслужване на въздушното движение“, „Въздушна навигация – част I“, „Професионална среда“, „Управление на въздушното движение“, „Летища“, „Построяване на схеми за отлитане и заходи за кацане“, „Обслужване на въздушното движение“, „Извънредни и аварийни ситуации“ и „Щурманска подготовка“ за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ – 675 / 20.08.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 20.08.2020 г.

Дата на публикуване 27.08.2020 г.
Документи

11
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент” за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за провеждане на часове по дисциплините „Устави и строева подготовка“, „ЯХБЗ, противопожарна и военно-медицинска подготовка“, „Огнева подготовка“, „Военна топография“, „Организация и използване на военни формирования“, „Бойни технически средства и системи“, „Обща тактика“, „Основи на националната сигурност“, „Курс оцеляване“, „Лидерска подготовка - ІІІ част (Тактическо лидерство – компетентности и дейности)“, „Операции в отговор на кризи“, „Тактика на родовете войски от ВВС“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, с учебна натовареност от 527 приведени към упражнения часа, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ – 926 / 19.11.2018 г. и № ОХ-595 / 29.07.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 29.07.2020 г.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2020 г.
Документи

11
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент“ за нуждите на катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Радиолокация и радионавигация”, за провеждане на часове по дисциплините „Авиационни радиолокационни устройства”, „Авиационни радионавигационни устройства”, „Авиационни радиосвързочни устройства”, „Техническа експлоатация на РЕО – II” и „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати”, с учебна натовареност от 515 приведени към упражнения часа, за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ – 926 / 19.11.2018 г. и № ОХ-595 / 29.07.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 29.07.2020 г.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2020 г.
Документи

11
АВГ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява свободна академична длъжност “асистент“ за нуждите на катедра “Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет “Авиационен”, в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Радиолокация и радионавигация”, за провеждане на часове по дисциплините „Основи на радиолокацията и наземни РТС”, „Наземни системи за кацане”, „Средства и системи за радиокомуникации”, „Техническа експлоатация I”, „Радиосистеми за близка навигация”, „Наземни радиоелектронни комплекси”, „Организация на документите в НКИС”, „Техническа експлоатация –II” и „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника”, с учебна натовареност от 520 приведени към упражнения часа за 1 (един) военнослужещ със звание “майор”, “капитан”, “старши лейтенант” или “лейтенант”.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповеди на Министъра на отбраната № ОХ – 926 / 19.11.2018 г. и № ОХ-595 / 29.07.2020 г., със срок за подаване на документи 1 (един) месец, считано от 29.07.2020 г.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 11.08.2020 г.
Документи

29
ЮЛИ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място   |   4.1. „Физика“

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ - град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.1. „Физика“, за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 510 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Физика”, „Механика 1 част”, „Висша математика”, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-508/29.07.2020 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната..
Дата на публикуване 29.07.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” , научна специалност „Електронизация” , за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” , научна специалност „Електронизация” , за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” , научна специалност „Технологии за производство на летателни апарати” , за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“ , професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация” , научна специалност „Технологии за производство на летателни апарати” , за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ , професионално направление 4.5 „Математика“ , за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „асистент“ в област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ , професионално направление 4.2. „Химически науки“ , за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи

28
МАЙ
2020
Вакантна академична длъжност „преподавател“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Департамент „Природни и хуманитарни науки“   |   2 места

Наименование Вакантна академична длъжност „преподавател“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна длъжност „преподавател“ в област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки“ професионално направление 2.1. „Филологии /Английски език/“, за нуждите на приемащо структурно звено департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за две щатно осигурени длъжности за цивилни служители, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността. Необходимите документи за кандидатстване са обявени със заповед на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ № РД-03-340/28.05.2020 г.
Дата на публикуване 29.05.2020 г.
Документи