В изпълнение на чл.72 от Постановление № 380 на Министерския съвет от 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. се публикува настоящата ежедневна информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на ВВВУ „Георги Бенковски“, и по второстепенни системи/разпоредители, и по код за вид плащане. Информацията за извършените плащания в СЕБРА се класифицира по кодове за вид плащане, в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления:

1. Плащания за персонал - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 •  Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
 •  Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
 •  Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
 •  Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

2. Плащания за текуща издръжка - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 10 - Издръжка
 • Код 18 - Други разходи
 • Код 20 - Разходи за лихви
 • Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
 • Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 

3. Плащания за капиталови разходи - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

4. Трансфери за други бюджети - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

5. Плащания в частта на финансирането - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
 • Код 80 - Погашения по банкови заеми
 • Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
 • Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.
 • Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
 • Код 91 - Теглене на левове в брой
 • Код 92 - Закупуване на валута в брой
 • Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
 • Код 94 - Откриване на акредитив
 • Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
 • Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
 • Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити

6. Служебни банкови операции - кодове за вид плащане в СЕБРА:

 • От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ