ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ACT ON DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC STAFF IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ПРАВИЛНИК ЗА НАГРАДИ, ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ И ИМЕНУВАНЕ НА ЗАЛИ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
МЕТОДИКА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА НА КУРСАНТИТЕ ОТ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА НАТРУПВАНЕ И ТРАНСФЕР НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ КРЕДИТИ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КУРСАНТСКО-СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА ПОДБОР, РАЗВИТИЕ, ОЦЕНКА И АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМА И УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ” ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧЕБНАТА ЗАЕТОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕСКИЯ И НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ГРАФИК ПРИЕМ КУРСАНТИ 2022 - 2023
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВВВУ"ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"
ПРАВИЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ ОКС "МАГИСТЪР" ЗАДОЧНА ФОРМА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА ПО "ЕРАЗЪМ +" 2022 г.
КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" 2022 г.

Наредба № H-11/02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

Наредба № Н-3 / 03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза