ПРАВИЛНИЦИ


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за работата на Академичния съвет на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България
ПРАВИЛНИК за прилагане на закона за защита на класифицираната информация
ПРАВИЛНИК за награди, почетни звания и именуване на зали във ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за натрупване и трансфер на образователни кредити ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на курсантско-студентския съвет при ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за подбор, развитие, оценка и атестиране на академичния състав във ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за приема и учебната дейност на ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени във ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Департамент „Природни и хуманитарни науки” във ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за определяне на учебната заетост на преподаватеския и научно-преподавателския състав във ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за проектната дейност във ВВВУ „Георги Бенковски”
ПРАВИЛНИК за използване и работа в училищната компютърна мрежа на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за дейността на редакционната колегия на ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за издателската дейност във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за дейността на издателски, библиотечно-информационен и кариерен център на ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за настаняването и ползването на общежитията на ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК на ВВВУ "Георги Бенковски" за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
ПРАВИЛНИК за защита на интелектуалната собственост във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за организацията и функционирането на постоянната комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение към Академичния съвет на ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за организацията и функционирането на специализираната комисия за наблюдение, анализиране, оценяване, актиализиране и одобряване на програмите за обучение по специалности в въответните професионални направления
ПРАВИЛНИК за академичното наставничество във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за научно-изследователската и иновационна дейност във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за устройство и дейността на сектор "Дистанционно обучение"
ПРАВИЛНИК за организиране и провеждане на дистанционно обучение във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛНИК за извършване на текущ контрол на провежданите занятия
МЕТОДИКА за извършване на текущ контрол на провежданите занятия


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за мрежова и информационна сигурност в училищната компютърна мрежа на ВВВУ "Георги Бенковски"
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне на достъп до обществена информация във ВВВУ "Георги Бенковски"
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА и процедури за разглеждане на сигнали, жалби и предложения от обучаеми във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛА за организиране и провеждане на обучение в образователно-квалификационна степен "Магистър", задочна форма срещу заплащане във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛА за отпускане на стипендии във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛА за обсъждане и усъвършенстване на учебната документация във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛА за разработка на електронни материали и ресурси за ДФО във ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛА за оценяване знанията и уменията на студентите от ВВВУ "Георги Бенковски"
ПРАВИЛА за работа на методистите във ВВВУ "Георги Бенковски"

МЕТОДИКА
МЕТОДИКА за дисциплинарната практика на курсантите от ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за осигуряване на съвременни методи и форми на преподаване във ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за отчитане мнението на курсантите, студентите и докторантите за учебната документация, учебния процес и административното обслужване във ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за атестиране на академичния състав на ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за разработване на учебна програма за учебна дисциплина на ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за провеждане, отчитане и оценяване на учебната практика и стажа на курсантите и студентите във ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за мониторинг, анализиране и актуализиране на учебната документация във ВВВУ „Георги Бенковски”
МЕТОДИКА за ежегодна оценка и класиране на курсантите във ВВВУ „Георги Бенковски”


ДРУГИ
Вътрешен колективен трудов договор
Етичен кодекс за академичното единство във ВВВУ "Георги Бенковски"
Система за материалното стимулиране на преподавателите по резултатите от научно-преподавателската дейност /изплащане на възнаграждения за учебници и научни трудове/ във ВВВУ "Георги Бенковски"
Анкетно изследване на необходимите знания и умения на структурите от ВВС и Гражданската авиация
Процедура за съгласуване на учебна документация с потребителите
Условия за подпомагане на обучението и интегрирането на студентите в неравностойно положение във ВВВУ "Георги Бенковски"
Анкетна карта за удовлетвореността на завършилите курсанти и студенти във ВВВУ "Георги Бенковски"
Проучване мнението на потребителите за качеството на обучението
Финансови правила за изплащане на допълнителни възнаграждения във връзка с обучението на студенти във ВВВУ "Георги Бенковски"