Мисията на ВВВУ "Георги Бенковски" – гр. Долна Митрополия е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време, при кризи от различен характер и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

Целта на училището е да подготвя висококвалифицирани летци, авиационни инженери и ръководители на полети с висше образование, които да са способни да експлоатират авиационна техника, да извършват активна познавателна и изследователска дейност и притежаващи знания и умения за управление на човешки и материални ресурси.
Основни задачи, които изпълнява ВВВУ "Георги Бенковски":
 1. Обучение на курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”;
 2. Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР” и “МАГИСТЪР”;
 3. Обучение на пилоти и авиотехници за гражданската авиация;
 4. Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация;
 5. Подготовка и повишаване на квалификацията на сержанти от БА;
 6. Обучение на докторанти;
 7. Извършване на научни и приложни изследвания;
 8. Участие в международни проекти и програми за обмен на студенти и преподаватели
 9. Издателска, информационна, културна и спортна дейност.
Постигането на целите и задачите на училището се постигат чрез:
 • академично образование;
 • общо и специално военно обучение;
 • лидерско изграждане;
 • нравствено и волево възпитание;
 • физическо възпитание и спорт.

Обучаващите се в ВВВУ "Георги Бенковски" за придобиване на висше образование в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както и по граждански специалности се наричат курсанти, а гражданските лица, обучаващи се по специалности в областта на гражданската авиация – студенти.