Звено, отговарящо за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация - Регистратура за класифицирана и некласифицирана информация.

Tелефон за връзка - 064 / 82 20 79 ( телефон на централа на в. ф. 52090), като се посочва вътрешен номер за пренасочване – 17081.

Aдрес: град Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 1, ВР 1175.

Приемно време за граждани: от 14:00 ч. до 16:00 ч.
Заявлението може да бъде подадено и по факс с номер 064 / 837 217 или по електронната поща на ВВВУ „Г. Бенковски" - info@af-acad.bg.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ.
Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят по банков път по банковата сметка на училището:

Банка ДСК
IBAN:  BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC:     STSABGSF
Титуляр: ВВВУ „Георги Бенковски“
  Вътрешни правила за достъп до обществена информация