ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ
ВЪВ ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация
за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)


1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН
Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали във Висше военно въздушно училище „Георги Бенковски“ (ВВВУ), ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:
1. военнослужещ, цивилен служител, работник или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
3. доброволец или стажант;
4. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
5. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа във ВВВУ и получил в това качество информация за нарушение;
6. военнослужещ, служител, работник във ВВВУ, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
7. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.
Имайте предвид, че защита по Закона се предоставя и на лицата, които подпомагат сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнала, лицата, които са свързани със сигнализиращото лице и могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането, както и юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.
Важно: Ако не сте сред посочените лица, също имате възможност да подадете сигнал за нарушение, който ще бъде разгледан по общите правила на Административно процесуалния кодекс.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
Сигналите за нарушения или публичното оповестяване на информация, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на ВВВУ:
1. Обществени поръчки;
2. Опазване на околната среда;
3. Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
4. Сигурност на мрежите и информационните системи;
5. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз;
6. Трудово законодателство.
Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към чл. 3, ал. 1 и 3 от него. Ако считате, че в дейността на ВВВУ са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване, предмет на настоящия документ.

3. Ред за подаване на сигнал чрез канала за вътрешно подаване във ВВВУ
ВВВУ осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата попълнения формуляр на адрес гр. Долна Митрополия, област Плевен, п.к. 5855, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, с надпис на пощенския плик „ЛИЧНО! СИГНАЛ ПО ЗЗЛПСПОИН“.
В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител/и, отговарящ/и за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, може да го подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: signalsVVVU@af-acad.bg. В срок от 7 дни след получаването на сигнала служителя/те, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Устно подаване на сигнал става след предварителна уговорка със служителя/те, отговарящ за разглеждането на сигнали. Комуникацията може да бъде посредством електронна поща (signalsVVVU@af-acad.bg) или телефон (+359 882476917).
Устен сигнал може да се подаде и на телефон +359 882476917. Същият автоматично записва разговора и достъп до записите има единствено служителят/те, отговарящ за разглеждането на сигнала, назначен със заповед на Началника на ВВВУ.

Моля имайте предвид, че:
1. По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
2. Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
3. Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

4. Обработване на личните данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
Администратор на личните данни
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“
Данни за кореспонденция: гр. Долна Митрополия, област Плевен, п.к. 5855, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1
Телефон: 064/837 217
Web site: https://www.af-acad.bg/

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения
Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни
Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Получатели на личните данни
Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителя/ите, отговарящ/и за разглеждането на сигналите, определен/и със заповед на Началника на ВВВУ. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:
1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното
писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служителя/ите, отговорен/ни за разглеждането на сигнала; или 2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител/и, отговорен/ни за разглежданe на сигнала, което се мотивира.
Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация.
Ако възникне правно задължение за предаване на данните, ВВВУ ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни
Личните данни се съхраняват в срок от 5 години.

Значение на предоставените лични данни
Предоставянето на личните данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а не предоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни
При обработване на личните Ви данни, разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679, които можете да упражните по реда, посочен в общата информация на ВВВУ за защита на личните данни. С тази информация може да се запознаете тук.
В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права разполагате и със следните права по ЗЗЛПСПОИН:
- да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
- да бъдате информирани за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
- да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
- да бъдете информирани за препращането на подадения сигнал до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
- да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).

Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушение по ЗЗЛПСПОИН