ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖПрофесионалният сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия е наследник на секция „Военновъздушни сили“ на Професионалният сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“. Създаден е през месец май 2020 г. със заповед № РД-14-19/14.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката по искане на Министъра на отбраната на Република България, обнародвана в държавен вестник бр. 48 от 26.05.2020 г. Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВВУ „Георги Бенковски“ и провежда професионално обучение с придобиване на ІV-та степен професионална квалификация.

Професионалният сержантски колеж – ВВС е изграден и провежда своята дейност в съответствие със Закона за Отбраната и Въоръжените сили на Р. България, Законът за Професионалното образование и обучение, Правилникът за кадрова Военна служба и Правилникът за устройство и дейността на Професионалния сержантски колеж.

Завършилите обучение, придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.

Директор на колежа е офицерски кандидат Любен Василев.

26 юни 2020 година – випуск „Добруджански
Мисията на колежа е да изгражда своите обучаеми морално, умствено и физически, да ги формира като личности и лидери, способни да управляват малки формирования в мирно време и в кризисни ситуации.

Основни задачи на колежа са:

1. Да обучава войници за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление „Военно дело и отбрана“ от списъка на професиите за професионално образование и обучение в областта „Обществена сигурност и безопасност“.

2. Да подготвя сержанти, като чрез обучението им осигурява основните знания и умения, които са критерият за кариерното им развитие и в основата на изграждане на подготвени кадри за нуждите на ВВС, както и да повишава професионалната им квалификация.
Професионалният сержантски колеж - ВВС е основно звено към ВВВУ „Георги Бенковски“.

Организационната структура на колежа се състои от :

1. Командване;

2. Учебни отделения;

3. Инструктори;

4. Обучаеми.

Командването на Колежа се състои от Директор.

Учебните отделения са :

1. „Авиационно техническа подготовка“;

2. „Логистично, административно осигуряване“;

3. „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване“;

4. „Системи за командване и управление“.

Всяко отделение има началник и инструкторски състав.
За провеждане на обучението в Професионалния сержантски колеж – ВВС има разработени учебни планове, които са утвърдени от Министъра на отбраната на Р. България.

Съгласно същите, учебният процес в дневна форма на обучение, се организира в два учебни срока, като първия учебен срок е с продължителност 18 учебни седмици, а втория с продължителност 20 учебни седмици.

След първия и след втория учебен срок са предвидени по 2 седмици за полагане на изпити.

След завършване на обучението са предвидени 2 седмици за полагане на Държавни изпити за придобиване на ІV степен на професионална квалификация.

По време на обучението в Учебните планове има предвидени и 4 седмици за учебна практика, която се провежда във формированията на Военновъздушните сили, съгласувано с командването на Военновъздушните сили.

Задочната форма на обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация е 2 години, разпределени в 4 учебни срока. Продължителността на обучението на един учебен срок е 6 седмици. След завършването на всеки учебен срок са предвидени по 1 седмица за полагане на изпити.

След завършване на обучението са предвидени 2 седмици за полагане на Държавни изпити за придобиване на ІV степен на професионална квалификация.

През време на обучението се изучават, както общовойскови дисциплини /строева подготовка, огнева подготовка, физическа подготовка и др./, така и тактико-специална подготовка по съответната специалност. Особено внимание по време на обучението е обърнато на компютърната и чуждоезикова подготовка.

В учебните планове има залегнали по различните дисциплини, както теоретично, така и практическо обучение.
Обучението в Професионалния сержантски колеж се провежда в 4 специалности:

- „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – модул 1 – „Авиационна техника“, модул 2 – „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в дневна форма на обучение;

- „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции“ – модул 2 – „Устройство и експлоатация на зенитно-ракетни комплекси и радио-локационни станции за Военновъздушните сили“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Обща и специализирана администрация“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Логистика“ в дневна и задочна форма на обучение.

За обучението по тези специалности се използва учебно-материалната база на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, която включва учебни кабинети, различни видове тренажори, учебни самолети, макети и др.

Обучаемите в Професионалния сержантски колеж могат да използват богатата библиотека на ВВВУ „Георги Бенковски“.
За I-ви срок на учебната 2020/2021 г.
  • Специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника
  • Специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции
  • Специалност „Обща и специализирана администрация
  • Специалност „Логистика
Последна новина
Професионалният сержантски колеж към ВВВУ „Георги Бенковски” набира обучаеми за учебната 2020/2021 г.
14.07.2020
Кандидатите за обучение в Професионалния сержантски колеж трябва да подадат рапорт до прекия си командир до 17 юли 2020 г. и заявят  желанието си за специалността и формата  на обучение.

Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВВУ „Георги Бенковски“ и провежда професионално обучение с придобиване на ІV-та степен професионална квалификация.

За учебната 2020/2021 г. в Колежа ще бъдат приети  15 военнослужещи  редовна форма на обучение и 20 за задочна форма на обучение по следните специалности:

  • Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – модул 1 – „Авиационна техника“, модул 2 – „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в дневна форма на обучение;
  • Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции“ – модул 2 – „Устройство и експлоатация на зенитно-ракетни комплекси и радио-локационни станции за Военновъздушните сили“ в дневна и задочна форма на обучение;
  • Обща и специализирана администрация“ в дневна и задочна форма на обучение;
  • Логистика“ в дневна и задочна форма на обучение.
Завършилите Колежа , придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.


За повече информация:

и на телефони:
064/82 20 79 - вътрeшен 65790
Прочети

За контакти:
064/65790
0882 55 19 83