Одобрена организация за обучение "Димитър Списаревски"(BG/ATO-018)


Обучение на пилоти за гражданската авиация

Теоретичен курс за пилот-любител PPL(A)


Кандидатът за обучение за любител пилот на самолет PPL (A) трябва представи следните документи:

● Диплома за завършено образование, но не по-ниско от основно образование;
● Декларация от родител (настойник), когато кандидатът е под 18 години;
● Свидетелство за завършено теоретично обучение в одобрена организация за обучение, ако кандидатът за обучение идва от друга ООО;
● Минимална възраст за започване на обучение за любител пилот на самолет 16 години;
● Валидно свидетелство за медицинска годност(Class 1 & Class 2) издадено в съответствие с PART MED (преди началото на летателното обучение).

Оторизирани медицински центрове, разположени най-близо:

• „Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ - AeMC-01, гр.София, бул. Брюксел 1, тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41;
• „INSTITUTUL NAŢIONAL DE 1 2 LAPL CC 3 MEDICINĂ AEROSPAŢIALĂ“, BUCURESTI, ROMÂNIA, Str. Mircea Vulcanescu nr.88, tel. +40 213 187 249 int.210 fax. +40 213 197 082;
• МЦ „Кардио Флай - д-р Великова“,гр. Варна, ул. Кирил Шиваров 9, партер , телефон: 0876192021 · 0887395891.

Препоръчително е кандидатите да имат добри познания по английски език, математика и физика.
По време на курса, обучаемите получават знания по следните дисциплини:

• Въздушно право
• Човешки фактор
• Метеорология
• Комуникации
• Принципи на полета
• Оперативни процедури
• Характеристики на въздухоплавателните средства и планиране на полет
• Общи познания за въздухоплавателните средства
• Навигация
След приключване на всеки от модулите, обучаемите полагат изпит (тест), който се счита за успешен при резултат от минимум 75% верни отговори. При успешно положени тестове по всички учебни дисциплини се издава свидетелство за преминат курс по теоретично обучение и препоръка (с валидност 12 месеца) от Одобрената организация за обучение „Димитър Списаревски“. Свидетелството е необходимо условие за допускане до 9 (девет) теоретични изпита на базата на изучените дисциплини в теоретичния курс. Изпитните сесии са ежемесечни.

След успешно полагане на първия изпит пред ГД „ГВА“, останалите осем трябва да бъдат завършени в рамките на 18 месеца.

Успешното преминаване на изпитите пред ГД „ГВА“ за проверка на теоретичните познания е условие за получаване на свидетелство за успешно завършено обучение за „Курс за любител пилот на самолет PPL(A)“. Обучаемите могат да започнат практическо летателно обучение, което трябва да бъде завършено в срок до 24 месеца.

Теоретичен курс за пилот-любител PPL(A) в периода от 01 април 2022г. до 19 юни 2022г.


Кандидатът за обучение за любител пилот на самолет PPL (A) трябва представи следните документи:

● Диплома за завършено образование, но не по-ниско от основно образование;
● Декларация от родител (настойник), когато кандидатът е под 18 години;
● Свидетелство за завършено теоретично обучение в одобрена организация за обучение, ако кандидатът за обучение идва от друга ООО;
● Минимална възраст за започване на обучение за любител пилот на самолет 16 години;
● Валидно свидетелство за медицинска годност(Class 1 & Class 2) издадено в съответствие с PART MED (преди началото на летателното обучение).

Оторизирани медицински центрове, разположени най-близо:

• „Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ - AeMC-01, гр.София, бул. Брюксел 1, тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41;
• „INSTITUTUL NAŢIONAL DE 1 2 LAPL CC 3 MEDICINĂ AEROSPAŢIALĂ“, BUCURESTI, ROMÂNIA, Str. Mircea Vulcanescu nr.88, tel. +40 213 187 249 int.210 fax. +40 213 197 082;
• МЦ „Кардио Флай - д-р Великова“,гр. Варна, ул. Кирил Шиваров 9, партер , телефон: 0876192021 · 0887395891.

Препоръчително е кандидатите да имат добри познания по английски език, математика и физика.
Теоретичния курс е с продължителност от 10 седмици, като учебните часове се планират в периода от 01 април 2022 г. до 19 юни 2022 г. и се провеждат в дните от петък до неделя.

По време на курса, обучаемите получават знания по следните дисциплини:
• Въздушно право
• Човешки фактор
• Метеорология
• Комуникации
• Принципи на полета
• Оперативни процедури
• Характеристики на въздухоплавателните средства и планиране на полет
• Общи познания за въздухоплавателните средства
• Навигация
След приключване на всеки от модулите, обучаемите полагат изпит (тест), който се счита за успешен при резултат от минимум 75% верни отговори. При успешно положени тестове по всички учебни дисциплини се издава свидетелство за преминат курс по теоретично обучение и препоръка (с валидност 12 месеца) от Одобрената организация за обучение „Димитър Списаревски“. Свидетелството е необходимо условие за допускане до 9 (девет) теоретични изпита на базата на изучените дисциплини в теоретичния курс. Изпитните сесии са ежемесечни.

След успешно полагане на първия изпит пред ГД „ГВА“, останалите осем трябва да бъдат завършени в рамките на 18 месеца.

Успешното преминаване на изпитите пред ГД „ГВА“ за проверка на теоретичните познания е условие за получаване на свидетелство за успешно завършено обучение за „Курс за любител пилот на самолет PPL(A)“. Обучаемите могат да започнат практическо летателно обучение, което трябва да бъде завършено в срок до 24 месеца.

Летателна площадка „Долна Митрополия“ - LBPL получи удостоверение на основание чл.44, ал.2 от Закона за гражданско въздухоплаване в уверение на това, че отговаря на изискванията на нормативната уредба на гражданското въздухоплаване в Република България и е годна за извършване на авиационни услуги с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг.

Удостоверението се издаде на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, град Долна Митрополия, на основание съответствието с изискванията на Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване, както и при условията и реда на Глава втора от Наредба №20, като всяка година, след инспекционна проверка на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ удостоверява с подпис на главния директор валидността на съответната година.

Удостоверението влезе в сила на 10.09.2020 година и важи до 2030 година.За повече информация:
+359 882 438 990
bgato018@gmail.com
headvtpqc@af-acad.bg