Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява прием за учебната 2022/2023г.

Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява прием за учебната 2022/2023г.

На основание Заповед №ОХ – 401/21.04.2022 г. на министъра на отбраната и на основание Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски колежи, издадена от министъра на отбраната, Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 7.10.2016 г., в сила от 1.11.2016 г., бр. 63 от 17.07.2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 55 от 2.07.2021 г., в сила от 2.07.2021 г., отговарящите на условията за кандидатстване за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи определени в чл. 7 и чл. 8 от Наредба № Н-17, следва да подадат рапорт по команден ред до съответните командири (началници) на структури по чл. 60а и чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по обявените места в раздел I и раздел II, в срок до 05.06.2022 година.

За дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 учебна година:

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – 4 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 3 места;

ü     за Командването на Военноморските сили – 1 място.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции“ – 2 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 2 места.

ü      

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Обща логистика“ – 1 място:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 1 място.

 

За задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 учебна година:

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – 29 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 29 места.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции“ – 20 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 20 места.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Обща логистика“ – 29 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 29 места.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – администратор“, специалност „Обща и специализирана администрация“ – 9 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 9 места.

 

Завършилите Професионален сержантски колеж – ВВС придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.

За повече информация:

http://www.af-acad.bg/psk

 

и на телефони:

064/82 20 79 - вътрeшен 65790

GSM: 0882 55 19 83