Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”
Професионална квалификация “Магистър-инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 3 семестъра

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от област на висшето образование “Технически науки”


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

В специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” се придобиват инженерни знания за създаване, експлоатация, модернизиране и развитие на електрически, автоматични и информационни системи предназначени за управление в различни отрасли на производствената и непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване.

Съгласно учебния план, обучението на студентите по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” в ОКС “Магистър” завършва с разработване и защита на дипломен проект.

Завършилите магистър-инженери са способни да изпълняват следните функции:

 • компетентно и творчески да решават проблемите, свързани с анализа, синтеза, разработката, експлоатацията и ремонта на електрически, автоматизирани автоматични или информационни системи, както и на обслужваща техника, контролно-измервателна апаратура и инструментариум;
 • самостоятелно да усвояват нова техника, нейната експлоатация, ремонт и извеждането и от употреба;
 • осъществяване на инженерна дейност по автоматизацията и управлението в сферата на материалното и нематериално производство;
 • провеждане на внедрителска, развойна, експлоатационна и сервизна дейност в областта на електрическите системи, автоматизацията, проборостроенето, системите за автоматично управление, компютърните системи за управление и информационните системи;
 • компетентно и всестранно ръководство на подчинения личен състав;
 • организиране и провеждане на ефективен учебно-възпитателен процес.

Възможно е обучение за придобиване на ОКС “Магистър” за завършили ОКС “Професионален бакалавър” в същото професионално направление с продължителност пет семестъра.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Придобиват нови знания:

Випускниците по специалността придобиват солидна фундаментална и професионална подготовка, висока ерудиция и езикова култура и способности за по-нататъшно развитие и обогатяване на своите знания. В процеса на обучението те допълват бакалавърската си подготовка, като новите знания на випускниците са свързани с:

 • прилагането на математически, физически и други методи от областта на естествените науки, необходими за инженерната подготовка;
 • използването на класически и компютърно ориентирани инженерни методи за анализ, синтез и проектиране на готови изделия;
 • проектиране, организация и управление на технологични процеси и системи;
 • основите на автоматичните системи и възможностите за тяхното приложение;
 • планиране, осъществяване и отчитане на експлоатацията на съществуващите образци техника;
 • провеждане на диагностика и ремонт на наличната техника;
 • приложението на компютърната техника в управлението на различни системи;
 • теорията и практиката при вземането на решения за управление на ресурси и технологии.

3.2. Изградени нови способности

Магистър-инженерът по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” придобива следните умения:

 • да анализира причините за възникване на неизправност по техниката;
 • да организира експлоатационен и ремонтен процес на наличната техника;
 • да формулира и решава задачи, свързани с управлението на процесите на техническата експлоатация и ремонта на АТ, като използват съвременни и икономически целесъобразни технически, програмни и организационни решения;
 • да проектира и конструира елементи, възли и системи в областта на автоматизацията и управлението по проект или за покриване на належащи нужди;
 • да разработва конструкторска, технологична и експлоатационна документация;
 • да формира ефективно работещи колективи и да обучава подчинените си в областта на професионалната им подготовка;
 • да използват съвременна компютърна и информационна техника.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работи;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • етика на общуване в служебната йерархия, както и проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.