Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника”


Образователно-квалификационна степен “Магистър”
Професионална квалификация “Магистър-инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 2 семестъра (3 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от професионалните направления “Електротехника, електроника и автоматика” и “Комуникационна и компютърна техника”


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

В специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” се придобиват инженерни знания за създаване, експлоатация и развитие на електрически, автоматични и информационни системи и на системи за управление в различни отрасли на производствената и непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване.

Съгласно учебния план, обучението на студентите по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” в ОКС “Магистър” се извършва в 12 дисциплини и изработване на дипломна работа. От тях 6 са задължителни и 4 избираеми с общ хорариум от 720 часа. Съотношението на броя на задължителните дисциплини към общия брой дисциплини е 6/12 или 50 %, а съотношението на броя на избираемите дисциплини към общия брой дисциплини е 4/12 (33,3%).

Задочното обучение в ОКС “Магистър” за завършилите бакалаври по специалността е година и половина или три семестъра. Две години и половина или пет семестъра е задочното обучение за завършили “Професионален бакалавър”.

2. Професионална реализация

След завършване на обучението, випускникът може да заема длъжности в различни сфери на обществения живот, съответстващи на квалификацията “Магистър-инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”.

Задълбочените научни знания позволяват на завършилите специалността магистър-инженери да осъществяват научноизследователска, конструкторска, управленческа и научно-преподавателска дейности. В зависимост от избраната специализация, те могат да се реализират в производствената или непроизводствената сфера. Професионалната им подготовка позволява да работят в научни, производствени, развойни, ремонтни и управленчески звена от БА, в държавни предприятия, организации и частни фирми.

Завършилите специалността магистър-инженери могат успешно да изпълняват следните функции:

 • компетентно и творческо решаване на въпросите, свързани с ръководството на техническата експлоатация и ремонта на авиационната и самолетообслужваща техника и контролно-измервателната апаратура;
 • осъществяване на научно-изследователска, конструкторска, проектантска и развойна дейност в различни области на автоматизацията, приборостроенето, средствата за измерване и др.;
 • да формулират и решават задачи в областта на автоматизацията на управлението във военното дело и всички стопански отрасли на страната - промишленост, енергетика, транспорт, комуникации и др., както и в непроизводствената сфера - образование, екология и др.;
 • ръководство на колективи от специалисти, работещи в различни области на автоматизацията и управлението.

Завършилите специалността магистър-инженери могат успешно да работят в следните области:

 • като ръководещ инженерен състав в системата на ВВС;
 • в научно-изследователски, проектантски, производствени и развойни звена от системата на БА;
 • като ръководещ инженерен състав в авиационните ремонтни заводи;
 • като ръководещ инженерен състав в авиационните фирми;
 • в научно-изследователски, конструкторски и инженерингови организации и фирми по изграждане, експлоатация, и развитие на технически, технико-икономически и организационни системи за управление;
 • в производствени и експлоатационни звена и фирми в областта на приборостроенето, средствата за измерване, автоматизацията и контрола на качеството и др.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Придобиват нови знания:

Випускниците по специалността трябва да имат солидна фундаментална и професионална подготовка, висока ерудиция и езикова култура и способности за по-нататъшно развитие и обогатяване на своите знания. В процеса на обучението те трябва да придобият задълбочени знания, допълващи бакалавърската им подготовка. Учебните дисциплини, формиращи ги като магистър-инженери в областта на автоматиката, информационната и управляваща техника са:

 • оптимално и адаптивно управление;
 • интелигентни измервателни системи;
 • вградени компютърни системи;
 •  изкуствен интелект и експертни системи;
 • автоматизирани системи за проектиране;
 • системи за управление с цифрови сигнални процесори;
 • оптимизация на технологичните процеси;
 • телекомуникации в информационните системи и др.

3.2. Изградени нови способности

Обучението се извършва в три отделни блока от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Специализиращата подготовка се придобива чрез избраната група профилиращи дисциплини.

Магистър-инженерът по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника”, трябва да притежава следните умения:

 • да формулира и решава задачи, свързани с управлението на процесите на техническата експлоатация и ремонта на АТ, като използват съвременни и икономически целесъобразни технически, програмни и организационни решения;
 • да проектира и конструира елементи, възли и системи в областта на автоматизацията и управлението;
 • да разработва конструкторска, технологична и експлоатационна документация;
 • да използват съвременна компютърна и информационна техника;
 • да организира експлоатационен и ремонтен процес на АТ и на системи за автоматизация;
 • да формира ефективно работещи колективи и да обучава подчинените си в областта на професионалната им подготовка.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работи;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.