Катедра ЕНКА

Катедра "Електроника, навигация и комуникации в авиацията"Полковник доц. д-р инж. Димитър Витанов Димитров
Дата и място на раждане 10.09.1975 г., гр. Кюстендил
Езици английски, руски
Професионално развитие
2020 Началник на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет „Авиационен”
2016-2019 Доцент в катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет „Авиационен”
2015-2016 Началник катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен”
2010-2015 Главен асистент в катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен”
2007-2010 Асистент в катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен”
2004-2006 Редовен докторант в катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен”
1999-2004 Старши техник и началник група в „Ескадрила за периодично обслужване и войскови ремонт” - Авиобаза – Г. Игнатиево
Научна информация
2005-2019 Член на Съюза на учените в България
2006 Член на “Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE)
Учебници – 1 бр.
Доклади и научни статии – над 30 бр.
Участие в научноизследователски проекти – 4 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Радиопредавателни устройства
Спътникови навигационни системи
Техническо документиране в електрониката
Автоматизирано проектиране в електрониката
Приемо-предавателна техника
Образование
2017 Курс „Статистическа обработка на данни чрез съвременни софтуерни продукти”
2007 Курс „Дидактика на висшето образование”, НВУ „В. Левски”
2004 Курс „Методика на научните изследвания”, Военна академия „Георги С. Раковски”, гр. София
2004-2006 НВУ „В. Левски“, доктор по научна специалност „Радиолокация и радионавигация”
1994-1999 Висше военно въздушно училище „Георги Бенковски”, магистър по специалността „Радио и телевизионна техника”, бакалавър специализация ‘Радиоелектронно оборудване на летателни апарати”
Награди
2015 г. SUMMA CUM LAUDE
2012 г. Грамота от Министъра на отбраната на Република България за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, принос в развитието и издигането равнището на военното образование и военната наука.
2011 г. Грамота от катера ЕКНТА, ФА на НВУ за I-во място в конкурса за разработване на безпилотни летателни апарати
2007 г. Грамота от НВУ “В. Левски” за принос в развитието на научно-изследователската дейност в университета


  

полк. проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов


  mmarinov@af-acad.bg
  

подп. гл. ас. д-р инж. Пеньо Господинов Пенев


  penio_penev@mail.bg
  

доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев


  joro_stanchev@yahoo.com
   https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/2830
  

доц. д-р инж. Цецко Христов Петров


  tsetsko_petrov@abv.bg
  

ц.сл. Антонио Багрянов Йорданов


  antonio.yordanov@abv.bg
Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” е първоприемник на катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията”, към НВУ „В. Левски”, която от 2002 година обединява две катедри към ВВВУ „Г. Бенковски” – „Радиотехника и радиоелектронно оборудване на летателни апарати” и „Комуникационни и навигационни системи”
В катедрата се обучават:
- курсанти и студенти в ОКС „бакалавър” по специалностите „Авиационна електроника” и „Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение”;
- студенти в ОКС „магистър” по специалността „Електроника”;
- курсанти в ОКС „бакалавър” по специалността „Организация и управление на военните формирование на тактическо ниво” – специализации „Радиоелектронно оборудване на летателни апарати” и „Навигационни, комуникационни и информационни системи”;
- докторанти по акредитирани докторски програми „Радиолокация и радионавигация” и „Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията”.
В катедрата се водят занятия по следните основни дисциплини:
 • сигнали и системи;
 • полупроводникови елементи;
 • аналогова схемотехника;
 • теория на електронните схеми;
 • разпространение на електромагнитните вълни;
 • антеннофидерни системи;
 • токозахранващи устройства;
 • радиопредавателни устройства;
 • радиоприемни устройства;
 • оптоелектроника и оптични комуникации;
 • мобилни и сателитни комуникации;
 • авиационни радиолокационни устроства;
 • авиационни радионавигационни устройства;
 • наземни системи за кацане;
 • радиосистеми за близка навигация и др.