Катедра ЕАИТ

Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"Полковник доц. д-р инж. Стефан Билидеров
Дата и място на раждане 12.09.1972г., гр.Кърджали
Семейно положение във фактическо съжителство, с три деца
Езици български, английски, руски, немски
Професионално развитие
2020 и сега Началник катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии”
2016 – 2020 Началник катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии”
2015 – 2016 Доцент в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии”
2010 – 2015 Главен асистент в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии”
2006 – 2010 Асистент в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии”
2006 Помощник началник на отделение “Сигурност на информацията” - София
2003 – 2006 Редовен докторант в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии”
2000 – 2003 Старши техник в тренажорен комплекс - Граф Игнатиево
1998 – 2000 Началник на тренажорен комплекс - Граф Игнатиево
1996 – 1998 Старши техник в група “Авиационно оборудване” на ескадрила за оперативна подготовка на авиационна техника - Граф Игнатиево
Научна информация
През 2006 година защитава образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 02.21.07. "Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление (по отрасли)".
Тема на дисертационния труд: „Алгоритми за комплексна обработка на сигналите от GPS, инерциална навигационна система и аерометрични датчици“.
Доцент в професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика с научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление“.
Автор и съавтор е на над 40 научни публикации в национални и международни форуми в страната и чужбина, както и на един учебник: „Компютърни системи за управление на ЛА“ и една монография: „Мехатроника и автономни безпилотни системи“.
Участник е в проекти на МО на РБ, както и в редица вътрешни проекти и такива съфинансирани от европейските фондове.
Научните интереси на полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров са в областта на едночиповите контролери, едноплатковите компютри, компютърните системи за управление, мехатронните системи.
Член е на обществото на IEEE по роботика и автоматика, както и на "Съюза на учените в България" - клон Плевен, секция "АВИАЦИЯ".
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Височинно и кислородно оборудване на ЛА
Пилотажно-навигационни комплекси
Компютърни системи за управление на ЛА
Вградени компютърни системи
Приложение на микропроцесорите в автоматиката
Мехатроника и мехатронни системи
Импулсна и цифрова схемотехника
Образование
2017 – 2019 ВА "Г. С. Раковски", град София, специалност „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“
2018 Работа с наукометрични бази, НВУ „Васил Левски”
2013 – 2014 Английски език за преподаватели – ниво (В1+), Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”
2013 Компютърни комуникации и дистанционно обучение, Център за дистанционно обучение към НВУ „Васил Левски”
2012 Английски език II ниво, НВУ “Васил Левски”, Факултет АПВО и КИС, град Шумен
2003 – 2006 НВУ “Васил Левски”, Факултет Авиационен, Образователно-научна степен „Доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление “
2003 Умения за разработване на докторска дисертация, ВА "Г. С. Раковски", град София
2003 Дидактика на висшето образование, ВА "Г. С. Раковски", град София
2003 Методически основи на научните изследвания, Съюза на специалистите по качеството в България, град София
2002 Немски Език I ниво, ВВУАПВО “ П. Волов ”, град Шумен
1999 – 2000 Английски Език II ниво, град Пловдив
1999 Английски Език I ниво, град Пловдив
1997 – 1999 ТУ – София, Филиал Пловдив, специалност „Компютърни системи и технологии“
1991 – 1996 ВВВУ “Г. Бенковски”, град Долна Митрополия, специалност „Авиационно оборудване на ЛА“ с гражданска специалност „Автоматизация на производството“
Награди
2019 г. Грамота за отличен успех ВА "Г. С. Раковски"
2019 г. Служебна благодарност
2015 г. SUMMA CUM LAUDE
2014 г. Юбилейна грамота „70 години съюз на учените в България“
2007 г. Грамота по случай празника на НВУ


  

полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров


  biliderow_ss@yahoo.com
  

подп. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев


  m_kambushev@yahoo.com
  

ц.сл. Йото Георгиев Георгиев


  y_g_g@abv.bg
  

доц. д-р инж. Марин Йорданов Райков


  raikovm@gmail.com
  

доц. д-р инж. Христо Ботев Йонков


  hristo_yo@abv.bg
  

доц. д-р инж. Румен Желязков Георгиев


  georgievrg@gmail.com
  

доц. д-р Юлиян Станчев Станчев


  tjstanchevi@abv.bg
„Който има история...“ Катедра ЕАИТ „... Има и бъдеще“
През есента на 1948 година към новосъздаденото в гр. Ловеч в (народното военно-въздушно техническо училище) НВВТУ “Васил Коларов” се основава цикъл 15 “Електробордна екипировка”. В състава на цикъла влизат трима преподаватели и трима сержанти. Той разполага само с два кабинета. Единият е по приборно, височинно и фотооборудване, а вторият по електрооборудване.
Първият редовен випуск на специалността “Електробордна екипировка”, впоследствие “Авиационно оборудване” е приет през 1948 година и завършва на 2 март 1951 година.
На випускниците от 71 ви випуск, завършили тригодишния курс на обучение до месец май 1952 година, съгласно указ на Президиума на Народното събрание е признато висше образование.
През 1955 година съставът на цикъла е вече от шест преподаватели, трима инструктори и трима сержанти.
През 1958 година във връзка с въвеждане на висшето образование, цикъл 15 се преименува в К А Т Е Д Р А.
Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ (ЕАИТ), съхранявайки традициите и приемствеността на поколения специалисти, създаде съвременния облик на специализацията „Авиационни електроприборни и автоматични системи“ (Авиационно оборудване-АО) от специалността “Организация и управление на тактическите подразделения от Военновъздушните сили” с гражданска специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”.
Специализацията е една от водещите в техническо отношение за авиацията, поради всеобхватността на знанията даваща за цялото оборудване на самолета (вертолета), както и на безпилотните летателни системи. Тя е съвкупност от:

1. аерометрични прибори и системи;
2. жироскопични прибори и системи;
3. прибори и системи за контрол на силовите установки;
4. автономни пилотажно-навигационни комплекси;
5. осветителни и светосигнални средства;
6. системи за регистрация параметрите на полета (черни кутии) с последващ анализ на полетна информация;
7. системи за захранване и разпределение на електрическа енергия;
8. тренажорни комплекси;
9. системи за осигуряване живота и височинната дейност на екипажите;
10. фото и въздушно разузнаване;
11. безпилотни системи.
Завършилите специалността са отговорни и акуратни в дейността си, уважавани и търсени специалисти. След приключване на курса на обучение, на дипломираните инженери по специалността „Авиационни електроприборни и автоматични системи“ се дава възможност за реализация като:

- Авиотехник по приборно оборудване (ПО) и електрооборудване (ЕО);
- Авиотехник по ЕО;
- Специалист по експлоатация на кислородното оборудване (КО);
- Специалист по експлоатация на височиното оборудване (ВО);
- Специалист по експлоатация на тренажорен комплекс (ТК);
- Специалист по електрооборудване на транспорта;
- Инженер за експлоатация на авиационно оборудване за обективен контрол;
- Инженер за експлоатация на Електрооборудването и Приборното оборудване на ЛА;
- Инженер за експлоатация на Електронната автоматика на ЛА;
- Инженер за експлоатация на електрооборудване в транспорта;
- Анализатор на полетна информация;
- Преподаватели във ВВВУ.
Освен по военната специализация, Катедра ЕАИТ е водеща при обучението на студенти по специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ), като обучението се извършва в редовна и задочна форми за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ с професионална квалификация „Инженер по автоматика”. Специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника” е съвременна специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на електрическите системи, системите за автоматично управление, компютърните технологии и тяхното приложение в системите за автоматизация, роботиката, мехатроника, както и при машините с интелигентно поведение и изкуствен интелект. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и мехатронните технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност.
Възможностите за реализация на завършилите специалност „АИУТ” са във всички отрасли на икономиката. Част от тях са:

1. Да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен - „магистър" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
2. Да работят в проектантски и инженерингови фирми по изграждането на системи за автоматично управление и автоматизация.
3. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност разработване, производство и експлоатация на средствата за автоматизация и мехатроника.
4. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация и оборудването на различни видове транспортни средства.
5. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.
6. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери.
7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.
8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.
9. Да работят във всички предприятия и фирми с дискретно производство, в леката и хранително-вкусовата промишленост и в машиностроенето, като механик, настройчик на автоматични машини, конструктор и технолог, в отделите за поддръжка и ремонт на машините, началник на производствен участък, началник цех и др.;
10. Да заемат академична длъжност „Асистент“ във ВУЗ след завършване на ОКС „Магистър“.
За да бъде възможно всичко това, курсантите и студентите се обучават от висококвалифицирани специалисти. В своята работа, преподавателите от катедрата са били и се стремят да бъдат, винаги близко до своите обучаеми, да вникват в техните проблеми и да им помагат. Членовете на катедра ЕАИТ, отговорна за специалността АИУТ :

• подп. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
• ст. л-т д-р инж. Кирил Миленов Камбушев
• доц. д-р инж. Марин Йорданов Райков
• доц. д-р инж. Христо Ботев Йонков
• доц. д-р инж. Румен Желязков Георгиев
• доц. д-р Юлиян Станчев Станчев
се стремят към организиране и провеждане на качествен учебен процес, при който обучаемите:

• да получават солидни знания в областта на елетротехниката, електрониката, автоматиката, компютърните и информационните системи, както и авиационното оборудване;
• да придобиват трайни практически навици за работа с електротехнически, електронни, автоматични и компютърни устройства и системи за промишлено и авиационно приложение;
• да се възпитават в дух на родолюбие и зачитане на общо-човешките ценности.
• да предоставя на обучаемите подробни познания по принципите на работата, използването и поддържането на устройства и системи от авиационното оборудване на летателните апарати.
В катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ се обучават и специализанти в няколко курса за повишаване на квалификацията. Поради високата акредитационна оценка от НАОА в катедрата се обучават и докторанти за придобиване на ОНС „доктор“ по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Визията за развитие на катедрата включва:
• разработване и осъществяване на нови магистърски програми;
• осъвременяване на съществуващите магистърски и бакалавърски програми;
• разработване на нови квалификационни курсове;
• привличане на нови желаещи за обучение в ОНС „Доктор“
Работата на личния състав на катедрата е насочена към съхраняване на човешкия потенциал, а в последствие и неговото развитие.