ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”
доц. д-р Владислав Георгиев Симонлийски
Дата и място на раждане 14.03.1958 г., гр. Плевен
Семейно положение женен
Езици руски, френски, сръбски
Професионално развитие
2020 - Директор на Департамент "Природни и хуманитарни науки" на ВВВУ "Георги Бенковски"
2009 - 2020 Ръководител на катедра "Лидерство и чуждоезиково обучение" във Факултет "Авиационен на НВУ "Васил Левски"
2008 – 2009 Доцент в катедра "Лидерство и чуждоезиково обучение" във Факултет "Авиационен на НВУ "Васил Левски"
2002-2007 Началник на катедра "Лидерство и чуждоезиково обучение" във Факултет "Авиационен на НВУ "Васил Левски"
1999-2002 Началник на катедра "Хуманитарни науки" във ВВВУ „Г. Бенковски”
1998-1999 Доцент в катедра „Хуманитарни науки” във ВВВУ „Г. Бенковски”
1997-1998 Заместник - началник на катедра „Хуманитарни науки” във ВВВУ „Г. Бенковски”
1996-1997 Доцент в катедра „Хуманитарни науки” във ВВВУ „Г. Бенковски”
1989-1996 Главен асистент д-р в катедра „Обществени науки” във ВВВУ „Г. Бенковски”
1985-1989 Ст. асистент в катедра „Обществени науки” във ВВВУ „Г. Бенковски”
1983-1985 Ст. инструктор в ПВО и ВВС – София
1981-1983 Офицер по организация на социални дейности в управлението на 26-ти разузнавателен авиационен полк – гр. Добрич
1980-1981 Заместник - командир на рота в под. 24600 – гр. Балчик.
Научна информация
Учебници - 3 бр.
Монография - 2 бр.

✓ „Развитие на естетическия вкус на воините”, С. 1993;

✓ „Естетико-етически аспекти на съзнанието и дейността на човека”, Пл. 2011

Доклади и научни статии - повече от 50 бр. в научни списания и форуми с национално и международно участие
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Философия
Етика
Етика и естетика
Военна психология и педагогика
Авиационна психология
Образование
1986 Педагогически курс за преподаватели във ВА „Г.С. Раковски” – гр. София
1984-1988 Докторант в кат. „Философия” във ВА „Г. С. Раковски”- гр. София, доктор по философия с решение на Висшата атестационна комисия
1976 - 1980 ВНВВУ „Георги Бенковски”, военна специалност- политически офицер от ВВС, гражданска специалност- педагогика
1973 - 1976 Гимназия „Анастасия Димитрова”-гр. Плевен


доц. д-р Владислав Симонлийски simonl@dbv.bg
доц. д-р Галина Тодорова galibs@abv.bg
доц. д-р Теодора Петрова teodorapetrova33@abv.bg
гл. ас. д-р Филип Филипов fillip.iv.filipov@abv.bg
ст. пр. Ваня Кацарска 4vanya@gmail.com
ст. пр. Павлина Дачева pdacheva@yahoo.com
ст. пр. Явор Върбанов yavorvarbanovaf@gmail
пр. Детелина Кузева zeva96d@gmail.com
пр. Миглена Мирчева MMircheva@af-acad.bg
   Департамент „Природни и хуманитарни науки” е основно звено на ВВВУ „Г. Бенковски”. Той функционира в съответствие с чл. 26а от Закона за висшето образование. В него се преподават учебни дисциплини, които не съставляват специалност, от областите на висшето образование „Природни и математически науки”, „Хуманитарни науки” и „Социални, стопански и правни науки”, както и физическа подготовка и спорт.

   В настоящия момент академичният и преподавателски състав на Департамента включва доценти, главни асистенти, старши преподаватели и преподаватели, като една част от тях са и доктори. Тенденцията е в скоро време департаментът да увеличи своя състав, съобразно нарасналия интерес към авиационното образование и нуждите на развиващия се научен и учебно-възпитателен процес във ВВВУ „Г. Бенковски”.

   Основните цели, стоящи за изпълнение пред Департамент „Природни и хуманитарни науки” са:
   - даване на фундаментални знания на курсантите и студентите по природни и математически науки, с особена тежест на „Математика”, „Физика” и „Химия”. Тези знания са основа за бъдещото развитие на обучаемите като инженерни специалисти в сферата на авиацията;

   - изучаване на базови проблеми от обществознанието, включени в учебните дисциплини „Философия”, „Военна психология и педагогика”, „Икономика”, „Реторика” и др.;

   - създаване на добри теоретико-практически условия за развитие на лидерски качества у обучаемите по военните специалности чрез изучаването на „Лидерска подготовка”, разделена в няколко логически свързани части;

   - изучаване на специфични проблеми, свързани с активната работа на субекта на авиационна работа, разглеждани в „Авиационна психология”, „Човешки фактор”, „Етика”, „Въздушно право”, „Професионална среда”, „Икономика на въздушния транспорт”, „Аеронавигационен справочник „Джепсън”” и др.

   - засилено изучаване на английски език и на авиационен английски език с тенденция в последните години на обучението си, курсантите да могат да изпълнят изискванията за владеене на този език на нивото на изискванията на НАТО;

   - физическа подготовка на обучаемите и поддържане от тях на високи психо-физиологически нива на професионална активност;

   - развитие на високи морални качества у курсантите и студентите, на родолюбие, съпричастност към традициите на военното дело и успехите на Българската войска, на силна привързаност към Българската авиация и Военно-въздушните сили на Република България.