ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" 2024СЪОРГАНИЗАТОРИ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
 • Ген. м-р Димитър Петров – Командир на ВВС
 • Бриг. ген. инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 • Полк. проф. д-р Николай Ничев – Заместник началник по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
 • доц. д-р инж. Иван Вълков

ЧЛЕНОВЕ:
 • Доц. Галина Тодорова – Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
 • Полк. доц. д-р инж. Мартин Камбушев – Заместник декан на факултет „Авиационен“
 • Полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Началник катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“
 • Полк. гл. ас. д-р Пеньо Пенев – Началник катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“
 • Полк. проф. дтн инж. Милен Атанасов – Декан на факултет „Авиационен“
 • Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров – Началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
 • Доц. д-р Филип Филипов – Ръководител катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“
 • Полк. проф. д-р инж. Асен Маринов – Началник катедра „Авиационна техника и технологии“

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Авиационна и космическа техника.

2. Военни науки и средства за поразяване.

3. Електроника, комуникационна и навигационна техника.

4. Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика.

5. Социални, хуманитарни науки и филологии.


ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане на заявка за участие в електронен вид по електронна поща до редакционната колегия за приемане/отхвърляне до 01.09.2024 г.
Изпращане на докладите в електронен вид по електронната поща на конференцията за рецензиране до 15.09.2024 г.
Отговор от рецензентите за одобрение за публикуване със забележките по съдържанието и оформлението До две седмици от получаването на доклада.
Изпращане на сканирано копие от платежен документ, придружен с окончателния вариант на доклада в електронен вид. до 10.10.2024 г.
Регистрация на участниците 17.10.2024 г. от 08:00 до 09:45 часа
Откриване на Научната конференция 17.10.2024 г.
от 10:00 часа


УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference@af-acad.bg). До две седмици от получаването на доклада рецензентите ще уведомят авторите за приемането/отхвърлянето на доклада и необходимостта от евентуална негова допълнителна редакция за участие в научната конференция.


След одобряване на доклада от рецензентите, окончателният вариант на доклада трябва да бъде изпратен в електронен вид заедно със сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 10.10.2024 г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference@af-acad.bg).


Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на компактдиск (CD).


Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.


Работните езици на конференцията са български, английски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 15 мин.


Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.


Таксата за право на участие е 30 лева и трябва да бъде преведена до 10.10.2024 г. на банковата сметка на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, или да се заплати на място чрез ПОС терминал. Данни за банковата сметка:


Курсанти и студенти не заплащат такса за участие.


Банка ДСК
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF

В бордерото да се посочи като основание за внасяне - "Такса за научна конференция 2024". Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.