Конкурси за академични длъжности27
МАЙ
2022
Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 463 часа, приведени към упражнения, по дисциплините: „Теоретични основи на контрола и диагностиката“, „Основи на роботехниката“, „Теория на специализираните авиационни системи“, „Бойно използване и бойна ефективност на авиационното въоръжение“, „Системи за управление на авиационното въоръжението на учебно-боен самолет“една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 2310 7004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-03-304/09.05.2022 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 27.05.2022 г.
Документи

16
СЕПТЕМВРИ
2021
Академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”    |   1 място

Дата на публикуване - 16.09.2021 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността

Полковник доцент доктор Мануш Петков Христов

Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”

Професионално направление: 9.2. „Военно дело”

Научна специалност: „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

Първично звено: катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-471/28.07.2021 г. и е в състав:

Председател: доц. д-р инж. Стоимен Николов Каремов

Членове:

 1. Проф. д-р инж. Евгени Петров Манев
 2. Проф. д-р инж. Павел Борисов Пенев
 3. Проф. д.в.н. инж. Димитър Илиев Недялков
 4. Проф. д-р Марин Тодоров Петков
 5. Полк. доц. д-р инж. Росен Дончев Димитров
 6. Полк. доц. д-р инж. Николай Бонев Ничев

Конкурсът ще се проведе на 19.10.2021 г. от 11.00 часа в конферентната зала на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

10
АВГУСТ
2021
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за вакантна академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в областа на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 524 учебни часа приведени към упражнения по дисциплините: „Височинно и кислородно оборудване на ЛА“, „Електротехника“, „Авиационни специални електрически машини“, „Наземни средства за контрол и диагностика на АТ“, „Управление на авиационните електромеханични системи“ и „Технически средства за автоматизация“, за една щатно осигурена длъжност , за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е3А-10А и код по НКПД – 23107003, с образователна и научна степен „доктор“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди заповед № РД-03-413/07.07.21 г. на началника на ВВВУ г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 10.08.2021 г.
Документи

01
ЮНИ
2021
Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за вакантна академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 400 учебни часа приведени към упражнения по дисциплините: „Обща тактика“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни тактически средства и системи“, „Щабни процедури и работа на щабовете“, „Обща тактика“, „Тактика на авиацията“, „Лидерска подготовка-III част“ (Тактическо лидерство-компетентности и дейности“) и „Военна история“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди ОХ-346/23.04.2021 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 01.06.2021 г.
Документи

29
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“, за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 429 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Аналогова схемотехника“, „Електромагнитна съвместимост“ и „Радиоприемни устройства“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 2310 7004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 29.03.2021 г.
Документи

29
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, за нуждите на катедра „Електроника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 505 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Автопилоти и навигационни системи“, „Авиационно оборудване“, „Електрооборудване на ЛА“, „Системи за електроснабдяване на ЛА II част“, „Системи за електроснабдяване на ЛА I част“, „Теория на надеждността на авиационните автоматични системи“ и „Техническа експлоатация на АТ I част“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 2310 7004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 29.03.2021 г.
Документи

29
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“, за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 495 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Теория на машините и механизмите“, „Машинни елементи“, „Базови машини за СОТ“, „Електрооборудване на базови машини“, „Технически измервания“ и „Системи за управление на ЛА“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е3А-10А, код на длъжността НКПД – 2310 7003, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 29.03.2021 г.
Документи

29
ЯНУАРИ
2021
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Дата на публикуване - 29.01.2021 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от цивилен служител

Кандидат за заемане на длъжността

Доцент доктор Иван Костадинов Вълков

Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”

Професионално направление: 9.2. “Военно дело”

Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“

Първично звено: катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-819/08.12.2020 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р инж. Мануш Петков Христов

Членове:

 1. Проф. д.в.н. инж. Димитър Илиев Недялков
 2. Проф. д-р инж. Марин Тодоров Петков
 3. Полк. проф. д-р инж. Николай Бонев Ничев
 4. Проф. д-р инж. Евгени Петров Манев
 5. Полк. доц. д-р инж. Росен Дончев Димитров
 6. К-н I р. доц. д.н. инж. Асен Николов Кожухаров

Заключителното заседание на журито ще се проведе от 11:00 часа на 08.02.2021 г.

25
АВГУСТ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Дата на публикуване - 09.12.2020 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността

Подполковник главен асистент инженер Мартин Миленов Камбушев

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”

Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

Първично звено: катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-700/14.10.2020 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров

Членове:

 1. Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски
 2. Проф. д-р инж. Валентин Христов Видеков
 3. Проф. д.т.н. инж. Чавдар Иванов Дамянов
 4. Проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова-Спасова
 5. Доцент д-р инж. Найден Недков Шиваров
 6. Доц. д-р инж. Румен Желязков Георгиев

Конкурсът ще се проведе на 14.12.2020 г. от 10,00 часа в зала А310 на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност “Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт”, за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 458 приведени към упражнения часа по дисциплините “Аеродинамика на вертолета”, “Динамика на полета на вертолета”, “Аеродинамика”, “Динамика на полета”, “Системи за управление на техническата експлоатация”, “Техническа експлоатация I” и “Техническа експлоатация II”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 505 приведени към упражнения часа по дисциплините “Автопилоти и навигационни системи”, “Авиационно оборудване”, “Електрооборудване на ЛА”, “Системи за електроснабдяване на ЛА- II част”, “Системи за електроснабдяване на ЛА- I част”, “Теория на надеждността на авиационните автоматични системи” и “Техническа експлоатация на АТ – I”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Електронизация”, за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 422 приведени към упражнения часа по дисциплините “Аналогова схемотехника” и “Радиоприемни устройства”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

6
ОКТОМВРИ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 436 часа приведени към упражнения по дисциплините: „Щабни процедури и работа на щабовете“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни технически средства и системи“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, „Бойно използване“, „Тактика на родовете войски от ВВС“, „Тактика на авиацията“, „Бюджетиране и управление на разходите“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-611/09.09.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 06.10.2020 г.
Документи

12
ЮНИ
2020
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ–926/19.11.2018 г., със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.06.2020 г.
Документи