Конкурси за академични длъжности12
ЮНИ
2020
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ–926/19.11.2018 г., със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.06.2020 г.
Документи