ПРИЕМ 2020     За учебната 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява ранно записване на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БРОЙ МЕСТА
1
Летец-пилот
14 места (12 места за МО и 2 места за МВР)
2
Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение)
8 места
3
Летателни апарати и авиационни двигатели
7 места
4
Летищно осигуряване
5 места
5
Авиационно въоръжение
5 места
6
Навигационни, комуникационни и информационни системи
6 места

Да имат средно образование

Да са годни за военна служба

Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“

Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред

Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години

Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените , а тези за специализация "Летец-пилот" да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг.

1. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) –
2 броя;

2. Копие на удостоверението за раждане;

3. Автобиография по образец –
2 броя (Образец);

4. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания –
2 бр. оригинали и
1 копие;

5.1. Заявление за РАНЕН ПРИЕМ във ВВУУ „Георги Бенковски" (Образец);

/ Попълва се при участие в кампанията за ранен прием /


5.2. Заявление за РЕДОВЕН ПРИЕМ във ВВУУ „Георги Бенковски" (Образец);

/ Попълва се при участие в кампанията за редовен прием /


6. Състезателен картон за кандидатстване във ВВУУ „Георги Бенковски" (Образец);

7. Декларация, за липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (Образец);

8. Декларация, за липса на освобождаване от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ (Образец);

9. Декларация, за липса на друго гражданство освен българско (Образец);

10. Молба до началника на ВВВУ за започване на процедура по проучване във връзка със заемане на длъжност (Образец);

11. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс –
2 броя - оригинал и копие (Образец);

12. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции (Образец);

13. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (Образец).


14. Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (Изтегли).


Формулярите на заявлението и на документите т. 5-13 се получават от военното окръжие или от ВВВУ „Георги Бенковски”, или се разпечатват от сайта на ВВВУ. Всички копия на документи се заверяват от лицата, подали документите.

Кандидатите в кампанията за ранен прием, подават посочените документи, като тези, които нямат завършено средно образование, вместо копие от дипломата за средно образование да прилагат удостоверение или служебна бележка, подписани и подпечатани от Директора на средното училище. От бележките да е видна оценката по български език и литература, математика, история и оценката от завършен 11 клас. При отсъствие на оценка, участваща в балообразуването от 11 клас, да бъде вписана оценката от последната година, в която е изучаван съответния предмет.

Въпросникът за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ) с актуална снимка с размер 4/3,5 се попълва след явяването пред приемна комисия на 6 април 2020 г.Въпросникът се разпечатва на бяла хартия формат А4, двустранно. Попълва се със син химикал. На обратната страна на снимката напишете трите си имена и ЕГН. Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.

Свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за умишлени престъпления от общ характер се изискват от ВВВУ "Георги Бенковски" ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ от институциите, които ги издават.

Важно!
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи. Приетите кандидати от ранния прием следва да представят дипломата си за средно образование на 4-5.07.2020 г. в ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия. При непредставяне на дипломата кандидатите за курсанти отпадат от класирането за прием.

Важно!
При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетa на ВВВУ "Георги Бенковски", заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път. Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане. При подаване на документите за кандидатстване при представителите на ВВВУ "Георги Бенковски" по време на изнесените изпити, заплащането се извършва на място. Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване.


Кандидатите за всички военни специализации полагат:

1. Общообразователен тест (Примерен тест)

2. Писмен тест по английски език (Примерен тест)

3. Изпит за физическа годност (Нормативи)

4. Психологична оценка (пригодност) (Наредба Н-12 / 18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната)

5. Медицинско освидетелстване на годността. (НАРЕДБА № Н-6 / 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза)

Оценка от държавен зрелостен изпит по английски, немски или френски език, положен през годините от 2008 до 2019 г., се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски език.

ДАТА ВРЕМЕ       МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
от 20.01.2020 г.
до 13.03.2020 г. включително
08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
16.01.2020 г. 14:00ч. Инструктаж на комисиите и личния състав, участващ в ККК2020. Зала А319, А корпус, ВВВУ
гр. Долна Митрополия
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ
Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен;
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7;
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№57;
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10;
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2;
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7;
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1.
За полагане на общобразователния тест, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта. Продължителността на теста е 4 часа. Няма ограничения за явяване на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
Докумети за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.
08.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
12.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Централен Военен клуб - гр. София,
ул. "Цар Освободител" № 7
15.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб - гр. Шумен,
ул. Адам Мицкевич" №2
18.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб - гр. Благоевград,
ул. "Иван Вазов" №7
22.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военно окръжие - гр. Пловдив,
ул. "Велико Търново"№57
25.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб - гр. Велико Търново,
пл. "Майка България",
ул. "Марно поле" №1
28.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военно окръжие - гр. Враца,
ул. "Алеко Константинов"№10
07.03.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
14.03.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ
Изпита по чужд език е само по Английски език, и е под формата на тест, с продължителност 2 часа.

Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен;
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7;
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№57;
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10;
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2;
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7;
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1.
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.
Изпита се оценява с „издържал“ и „неиздържал“.

Докумети за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.

ВВВУ „Георги Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити по английски, немски или френски език за оценка „издържал“ на теста по чужд език.
09.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
13.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Централен Военен клуб - гр. София,
ул. "Цар Освободител" № 7
16.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб - гр. Шумен,
ул. Адам Мицкевич" №2
19.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб - гр. Благоевград,
ул. "Иван Вазов" №7
23.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военно окръжие - гр. Пловдив,
ул. "Велико Търново"№57
26.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб - гр. Велико Търново,
пл. "Майка България",
ул. "Марно поле" №1
29.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военно окръжие - гр. Враца,
ул. "Алеко Константинов"№10
08.03.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
15.03.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Изпита за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест.Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.
Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.
При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
Продължителността на изпита е 5 часа, в зависимост от броят на кандидатите.

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка „Слаб“.
Кандидатите, получили оценка „Слаб“ на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
07.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
14.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
21.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
28.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ПРИГОДНОСТ) И МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

На всички кандидати за курсанти се извършва медицинско освидетелстване за годността и психологична оценка.
За явяване на психологична оценка (пригодност) не се заплаща такса. На всяка дата могат да се явят не повече от 10 души. Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 07.50 часа или 12.50 часа в дена на психологичната оценка (пригодност) пред Военен клуб – гр. Плевен,ул. „Дойран“ 77.
Психологичната оценка (пригодност) започва в 8.00 часа на обявената дата и приключва най-късно до 17.00 часа на същия ден.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датат на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемата кампания 2020/2021г.
15.02.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност)
Медицински прегледи
Военен клуб – гр. Плевен
16.02.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност)
Медицински прегледи
Военен клуб – гр. Плевен
21.03.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност)
Медицински прегледи
Военен клуб – гр. Плевен
22.03.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност)
Медицински прегледи
Военен клуб – гр. Плевен
Обявяване на резултатите от конкурса

До 14 работни дни на сайта на ВВВУ

ВАЖНО!


Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.04.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.


Телефон за контакт:
0897 82 39 50 - г-жа Красимира Йолова (от 08:30 до 16:30 от понеделник до петък)
064 / 970 192


Кандидатите за всички военни специализации полагат:

1. Общообразователен тест (Примерен тест)

2. Писмен тест по английски език (Примерен тест)

3. Изпит за физическа годност (Нормативи)

4. Психологична оценка (пригодност) (Наредба Н-12 / 18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната)

5. Медицинско освидетелстване на годността. (НАРЕДБА № Н-6 / 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза)

Оценка от държавен зрелостен изпит по английски, немски или френски език, положен през годините от 2008 до 2020 г., се признава за оценка „издържал” на писмения тест по английски език.ДАТА ВРЕМЕ       МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
от 20.01.2020 г.
до 12.06.2020 г. включително
08:00–16:30 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Инструктаж на кандидатите преди всеки изпит Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ
Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен;
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7;
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№57;
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10;
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2;
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7;
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1.
За полагане на общобразователния тест, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта. Продължителността на теста е 4 часа. Няма ограничения за явяване на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Докумети за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.
16.06.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ
Изпита по чужд език е само по Английски език, и е под формата на тест, с продължителност 2 часа.

Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен;
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7;
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№57;
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10;
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2;
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7;
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1.
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.
Изпита се оценява с „издържал“ и „неиздържал“.

Докумети за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.

ВВВУ „Георги Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити по английски, немски или френски език за оценка „издържал“ на теста по чужд език.
17.06.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Изпита за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест.Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.
Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят бланката с входящия си номер, вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.
При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
Продължителността на изпита е 5 часа, в зависимост от броян на кандидатите.

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съoтветна дисциплина се поставя оценка „Слаб“.
Кандидатите, получили оценка „Слаб“ на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
18.06.2020 г. от 08.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
19.06.2020 г. от 08.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ПРИГОДНОСТ) И МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

На всички кандидати за курсанти се извършва медицинско освидетелстване за годността и психологична оценка.

За явяване на психологична оценка (пригодност) не се заплаща такса. На всяка дата могат да се явят не повече от 10 души. Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 07.50 часа или 12.50 часа в дена на психологичната оценка (пригодност) пред Военен клуб – гр. Плевен,ул. „Дойран“ 77.
Психологичната оценка (пригодност) започва в 8.00 часа на обявената дата и приключва най-късно до 17.00 часа на същия ден.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датат на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемата кампания 2020/2021г.
15.06.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност)
Медицински прегледи
Военен клуб – гр. Плевен
Обявяване на резултатите от конкурса

До 14 работни дни на сайта на ВВВУ

ВАЖНО!


Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.07.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.


Телефон за контакт:
0897 82 39 50 - г-жа Красимира Йолова (от 08:30 до 16:30 от понеделник до петък)
064 / 970 192


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в банка Банка ДСК 2020 г.


IBAN:  BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC:     STSABGSF

ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидата за курсант/студент

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант/студент

ОСНОВАНИЕ *:   ДК; ООТ-дата и място; ТАЕ-дата и място; ИФГ-дата и място.

СУМА:
 • документи за кандидатстване – 10,00 лв.
 • един изпит - 30,00 лв.; два изпита – 50,00 лв; три изпита - 70,00 лв.; четири изпита – 90,00 лв. и т.н. (за първи изпит - 30,00 лв., за всеки следващ изпит - по 20,00 лв.)
*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
 • ДК – документи за кандидатстване;
 • ООТ – Общообразователен тест;
 • ТАЕ – Тест по английски език;
 • ИФГ – Изпит за физическа годност;
 • МЯСТО – Плевен (ПН), София (СФ), Шумен (ШН), Благоевград (БВ), Пловдив (ПД), В.Търново (ВТ), Враца (ВЦ)
-->