ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ACT ON DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC STAFF IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

Наредба № H-11/02.05.2018 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

Наредба № Н-3 / 03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия

НАРЕДБА № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза