КАРИЕРЕН ЦЕНТЪРРабота със студенти

 • Консултиране при избор на кариера. Предоставяне на информация за пазара на труда, за възможностите за професионална реализация и продължаване на образованието. Информация за свободните стажантски и работни позиции. Информация за конкретни работодатели. Кариерно ориентиране по отношение на:
  - какво представлява позицията, за която кандидатства;
  - какви знания и умения са необходими, за да се справи с предизвикателството на конкретната позиция;
  - с какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи от кариерното развитие.
 • Помощ при подготовка за автобиография, мотивационно писмо и други необходими документи при кандидатстване на конкретна позиция.
  Подготовка за цялостен процес на подбор:
  - как протича интервюто за работа;
  - какво очаква работодателя;
  - как да се държим по време на интервю;
  - какво да правим след интервюто.

 • Работа с работодатели

  Важно при работата с работодатели е изследване на потребностите на работодателите от кадри с определени знания и умения; осигуряване на възможност за обмен на информация и обратна връзка за реализация на младите хора на пазара на труда, както и за сферите с потенциал за развитие в професионалната им подготовка.

  Работата с работодателите може да се развива в различни направления и да бъде провокирана от следването на различни цели, а именно:
  - стимулиране на работодателите да обявяват свободни работни места чрез кариерния център;
  - рекламиране на възможностите за стажуване;
  - с какво ще помогне постъпването на дадена позиция и какви са възможните следващи етапи от кариерното развитие;
  - получаване на по-задълбочена информация за професиите и работните места, както и за дейностите на съответната форма/организация;
  - поддържане на контакти с регионални работодателски организации, търговска палата, държавни организации и представителства на местната власт.


  Организиране на събития

  Важна част от дейността на кариерния център е организирането на събития. Те могат да бъдат под формата на информационни семинари, дни на отворените врати, срещи с бизнеса, групови консултации и др.

  Събитията са едни от основните форми на сътрудничество между кариерните центрове и бизнес организациите - центърът предоставя аудитория и пространство, дадена компания да представи своята дейност, политика и управление на човешките ресурси, нови практики и иновации и по този начин да популяризира дейността си и/или привлече евентиални нови служители. Събитията могат да бъдат, с цел запознаване с аспектите на дадена професия или тренинг модул. Организираните събития са и основен инструмент за популяризиране дейността на кариерния център и/или привличане на вниманието на обществеността, бизнес организациите, студентите и повишаване имиджа на университета.


  Изграждането и поддържането на Алумни клубове

  Основната цел на алумни клубовете е да подпомагат създаването на общност от хора, дипломирали се в дадено учебно заведение, катедра или специалност, съмишленици и професионалисти в определена сфера.
  Функцията на тези клубове е:
  - да представят на професионалната общественост завършващите студенти;
  - да привличат вече завършилите към различни проекти на университета;
  - да промотират интересите на завършилите студенти и свои членове при стратегическото развитие на съответния университет.

  Чрез поддържане на активни контакти със завършилите и реализирани в практиката бивши студенти, университетите могат да подпомагат образователния процес като:
  - организират различни събития - лекции, майсторски класове и практически занятия на изградили добра кариера бивши студенти;
  - осигуряват допълнително финансиране за инициативи на кариерния център или други образователни инициативи.

  Чрез тези клубове университетите поддържат обратна връзка с потребителите на кадри, поддържат отворена комуникация между членовете си и осигуряват социални и бизнес контакти, обмен на опит информация между тях.