доц. д-р Милен Митков (председател)
Доц. д-р Милен Митков през периода 1994-1997 г. учи в Средно сержантско железопътно училище (ССЖПУ) – гр. Горна Оряховица. През 2002 г. придобива образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Застраховане и социално дело” в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. В същото висше училище последователно придобива и „магистър“ по следните специалности: „Застраховане”, „Банков мениджмънт“ и „Стопански и финансов контрол“.
В периода 2020-2022 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и опазване на обществения ред“ в Академия на МВР. През 2014 г. от научно жури в Стопанска академия „Д. А. Ценов” му е присъдена образователно-научна степен „доктор” по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” (застраховане). Работил е на различни позиции в две от най-големите застрахователни дружества в България – „Булстрад ВИГ“ АД и „ДЗИ“ АД. През 2011 г. печели конкурс за редовен докторант към катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д.А.Ценов“. Последователно е хоноруван асистент (2011-2014 г.), асистент (2014-2017г.) и главен асистент (2017-2020г.) в същата катедра. Научен секретар на катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д.А.Ценов“.
През 2020 г. се премества да работи във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски” – гр. Долна Митрополия на длъжност главен асистент, първоначално в Департамент „Природни и хуманитарни науки”, а в последствие в Катедри „Авиационен мениджмънт“ и „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“, където е и в момента. Понастоящем е доцент и научен секратар на Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“.

доц. д-р инж. Стойко Стойков (зам. председател)
Доцент д-р инж. Стойко Огнянов Стойков е Ръководител катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“. Работи във ВВВУ „Г. Бенковски“ от възстановяването му през 2020 г., преди това в НВУ „Васил Левски“ от 2017 г. Завършил е Технически университет – София, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Национален военен университет „В. Левски“. Притежава Удостоверение за правоспособност на инструктор за „Подсистеми за въоръжение на F-16“ и Удостоверение за правоспособност на инструктор за „Обслужване, боравене и съхранение на експлозиви“ от Lockheed Martin Aeronautics.

к-т ст. серж. Ивана Христова (член)
Курсант във ВВВУ "Георги Бенковски" със специализация “Авиационно въоръжение”. Родена на 26 август 2001 година в град Плевен. Завършила средното си образование в Гимназия с преподаване на чужди езици - ПГПЧЕ, гр.Плевен (английски и френски език). Член на КС и КСС при ВВВУ.